<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   吉姓男宝宝起名_姓吉的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-6-17 10:41:00

   导语吉姓男宝宝起名_姓吉的男孩名字(满分/高分),吉氏是一个多民族、多源流的古老姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第一百九十五位,人口约六十万三千余,占全国人口总数的0.037%左右。那么吉姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   吉氏是一个多民族、多源流的古老姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第一百九十五位,人口约六十万三千余,占全国人口总数的0.037%左右。那么吉姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   吉姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 吉柏年
   • 吉鹏吉
   • 吉炫吉
   • 吉柏帆
   • 吉建光
   • 吉柏吉
   • 吉波旭
   • 吉泰吉
   • 吉冠名
   • 吉劲帆
   • 吉建全
   • 吉俊旭
   • 吉冠年
   • 吉冠全
   • 吉泰旭
   • 吉冠吉
   • 吉建年
   • 吉风旭
   • 吉冠旭
   • 吉哲贤
   • 吉晋贤
   • 吉伦庆
   • 吉哲庆
   • 吉晋庆
   • 吉晋毅
   • 吉展毅
   • 吉建隆
   • 吉建瑾
   • 吉建润
   • 吉建桦
   • 吉俊树
   • 吉泰桦
   • 吉劲桦
   • 吉冠灿
   • 吉鹏嘉
   • 吉劲鸿
   • 吉冠桦
   • 吉建龙
   • 吉柏瑾
   • 吉炫桦
   • 吉柏龙
   • 吉柏鸿
   • 吉俊桦
   • 吉肖泽
   • 吉冠泽
   • 吉炫朴
   • 吉柏达
   • 吉冠谦
   • 吉炫谦
   • 吉鹏君
   • 吉建绩
   • 吉冠达
   • 吉柏遥
   • 吉鹏荣
   • 吉劲龙
   • 吉柏树
   • 吉劲翰
   • 吉建翰
   • 吉建璋
   • 吉建树
   • 吉冠道
   • 吉肖谦
   • 吉冠鸿
   • 吉劲树
   • 吉肖霖
   • 吉柏霜
   • 吉冠霖
   • 吉冠璋
   • 吉泰谦
   • 吉风桦
   • 吉冠遥
   • 吉建霖
   • 吉冠瑾
   • 吉柯鸿
   • 吉建达
   • 吉晋观
   • 吉晋岳
   • 吉展君
   • 吉哲谦
   • 吉展玉
   • 吉哲言
   • 吉晋桦
   • 吉哲桦
   • 吉株桦
   • 吉波彦
   • 吉棕华
   • 吉渊嘉
   • 吉劲柳
   • 吉尧畅
   • 吉智嘉
   • 吉哲林
   • 吉冠波
   • 吉波柯
   • 吉展东
   • 吉皓宁
   • 吉晋枝
   • 吉炫柏
   • 吉柯勉
   • 吉哲东
   • 吉乔豪
   • 吉风冠
   • 吉肖肖
   • 吉博嘉
   • 吉俊冠
   • 吉棕嘉
   • 吉肖柏
   • 吉伦林
   • 吉智荣
   • 吉杰豪
   • 吉冠劲
   • 吉乔宁
   • 吉杰福
   • 吉景嘉
   • 吉冠泰
   • 吉展杭
   • 吉晋东
   • 吉风柏
   • 吉皓福
   • 吉棋福
   • 吉棋豪
   • 吉景宁
   • 吉建俊
   • 吉俊柏
   • 吉渊荣
   • 吉鹏杰
   • 吉尧荣
   • 吉柏冠
   • 吉哲果
   • 吉展奇
   • 吉云轻
   • 吉柏柯
   • 吉晋林
   • 吉建泰
   • 吉风劲
   • 吉景豪
   • 吉皓嘉
   • 吉柏柏
   • 吉鹏栋
   • 吉肖南
   • 吉柏风
   • 吉冠南
   • 吉劲柏
   • 吉晋宜
   • 吉皓荣
   • 吉肖俊
   • 吉乔嘉
   • 吉棕宁
   • 吉柏泉
   • 吉棋荣
   • 吉鹏皓
   • 吉波柏
   • 吉冠俊
   • 吉展林
   • 吉乔华
   • 吉柏俊
   • 吉棋语
   • 吉尧嘉
   • 吉波林
   • 吉柏松
   • 吉柏涛
   • 吉风季
   • 吉冠谨
   • 吉俊东
   • 吉俊松
   • 吉鹏东
   • 吉冠东
   • 吉冠林
   • 吉劲明
   • 吉风林
   • 吉泰杭
   • 吉泰东
   • 吉柏明
   • 吉柏忠
   • 吉肖奇
   • 吉建东
   • 吉冠昊
   • 吉柯明
   • 吉冠松
   • 吉炫奇
   • 吉柯涛
   • 吉冠涛
   • 吉冠忠
   • 吉建忠
   • 吉建松
   • 吉冠明
   • 吉劲忠
   • 吉冠奇
   • 吉泰松
   • 吉俊颜
   • 吉建果
   • 吉建奇
   • 吉建丰
   • 吉风颜
   • 吉风松
   • 吉劲松
   • 吉俊林
   • 吉风萧
   • 吉柯昊
   • 吉柏林
   • 吉炫林

   吉姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 吉柏年
   • 吉炫吉
   • 吉建光
   • 吉俊年
   • 吉泰吉
   • 吉泰光
   • 吉俊羽
   • 吉建全
   • 吉俊旭
   • 吉俊全
   • 吉冠年
   • 吉炫全
   • 吉幽全
   • 吉泰年
   • 吉冠全
   • 吉泰旭
   • 吉泰宇
   • 吉炫宇
   • 吉俊宇
   • 吉建年
   • 吉幽光
   • 吉泰羽
   • 吉哲贤
   • 吉展逸
   • 吉益德
   • 吉晋贤
   • 吉晋逸
   • 吉伦庆
   • 吉哲德
   • 吉轩乐
   • 吉伦德
   • 吉伦逸
   • 吉哲庆
   • 吉容德
   • 吉晋欧
   • 吉城德
   • 吉哲逸
   • 吉晋磊
   • 吉哲磊
   • 吉晋庆
   • 吉晋德
   • 吉晋毅
   • 吉?#21476;?/li>
   • 吉展毅
   • 吉育德
   • 吉伦欧
   • 吉展磊
   • 吉轩德
   • 吉展德
   • 吉哲欧
   • 吉炫融
   • 吉泰勋
   • 吉建隆
   • 吉建瑾
   • 吉俊树
   • 吉泰桦
   • 吉泰遥
   • 吉泰达
   • 吉致远
   • 吉冠灿
   • 吉泰璋
   • 吉幽隆
   • 吉建龙
   • 吉俊龙
   • 吉柏瑾
   • 吉俊远
   • 吉泰瑾
   • 吉炫桦
   • 吉炫璋
   • 吉柏龙
   • 吉俊桦
   • 吉炫朴
   • 吉柏达
   • 吉泰隆
   • 吉炫谦
   • 吉炫隆
   • 吉建绩
   • 吉冠达
   • 吉柏遥
   • 吉泰龙
   • 吉韵龙
   • 吉劲龙
   • 吉俊勋
   • 吉炫绩
   • 吉建璋
   • 吉幽达
   • 吉俊璋
   • 吉冠道
   • 吉幽龙
   • 吉冠璋
   • 吉泰谦
   • 吉炫勋
   • 吉冠遥
   • 吉冠瑾
   • 吉泰远
   • 吉泰运
   • 吉建达
   • 吉轩良
   • 吉展佑
   • 吉伦辰
   • 吉哲永
   • 吉晋远
   • 吉哲均
   • 吉哲辰
   • 吉展隆
   • 吉晋辰
   • 吉展辰
   • 吉哲远
   • 吉晋观
   • 吉凌冬
   • 吉晋岳
   • 吉晋佑
   • 吉展君
   • 吉展远
   • 吉哲谦
   • 吉晋永
   • 吉轩遥
   • 吉展玉
   • 吉哲言
   • 吉哲良
   • 吉?#23383;?/li>
   • 吉哲利
   • 吉轩灿
   • 吉展志
   • 吉晋阳
   • 吉轩隆
   • 吉益志
   • 吉晋达
   • 吉晋桦
   • 吉轩瑾
   • 吉晋运
   • 吉益龙
   • 吉益瑾
   • 吉益璋
   • 吉轩达
   • 吉哲桦
   • 吉轩璋
   • 吉展龙
   • 吉哲璋
   • 吉展运
   • 吉哲运
   • 吉益达
   • 吉晋龙
   • 吉轩道
   • 吉哲瑾
   • 吉展融
   • 吉哲龙
   • 吉展勋
   • 吉哲勋
   • 吉晋璋
   • 吉展达
   • 吉轩龙
   • 吉尧畅
   • 吉智嘉
   • 吉哲坤
   • 吉哲林
   • 吉南俊
   • 吉展东
   • 吉皓宁
   • 吉晋枝
   • 吉炫柏
   • 吉益彤
   • 吉哲东
   • 吉智宁
   • 吉俊泰
   • 吉俊冠
   • 吉伦林
   • 吉展坤
   • 吉智荣
   • 吉俊南
   • 吉轩忠
   • 吉展忠
   • 吉致泰
   • 吉俊勇
   • 吉乔宁
   • 吉冠泰
   • 吉幽泰
   • 吉展杭
   • 吉晋东
   • 吉泰俊
   • 吉炫勇
   • 吉景宁
   • 吉炫泰
   • 吉泰炫
   • 吉晋忠
   • 吉晋坤
   • 吉建俊
   • 吉益忠
   • 吉幽俊
   • 吉智玮
   • 吉俊柏
   • 吉智硕
   • 吉炫俊
   • 吉智畅
   • 吉哲果
   • 吉展奇
   • 吉炫南
   • 吉晋林
   • 吉建泰
   • 吉哲忠

   吉姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 吉韵宇
   • 吉镜宇
   • 吉识宇
   • 吉俊羽
   • 吉识亦
   • 吉韵羽
   • 吉星宇
   • 吉信亦
   • 吉幽宇
   • 吉韵舟
   • 吉幽全
   • 吉泰宇
   • 吉炫宇
   • 吉星羽
   • 吉俊宇
   • 吉信宇
   • 吉幽光
   • 吉泰羽
   • 吉春宇
   • 吉益锋
   • 吉展逸
   • 吉益德
   • 吉晋逸
   • 吉轩锐
   • 吉益磊
   • 吉轩乐
   • 吉伦逸
   • 吉益锐
   • 吉容德
   • 吉晋欧
   • 吉峻磊
   • 吉峻逸
   • 吉城德
   • 吉哲逸
   • 吉晋磊
   • 吉哲磊
   • 吉书磊
   • 吉益逸
   • 吉书逸
   • 吉?#21476;?/li>
   • 吉轩逸
   • 吉轩磊
   • 吉轩锋
   • 吉育德
   • 吉伦欧
   • 吉展磊
   • 吉轩德
   • 吉哲欧
   • 吉炫融
   • 吉泰勋
   • 吉识勋
   • 吉致远
   • 吉韵诚
   • 吉?#31471;?/li>
   • 吉识运
   • 吉幽隆
   • 吉幽远
   • 吉识玮
   • 吉镜余
   • 吉星阳
   • 吉俊远
   • 吉星远
   • 吉镜运
   • 吉镜维
   • 吉信阳
   • 吉镜延
   • 吉识佑
   • 吉韵龙
   • 吉信勋
   • 吉俊勋
   • 吉星融
   • 吉识均
   • 吉幽达
   • 吉思远
   • 吉识延
   • 吉星运
   • 吉韵辰
   • 吉镜辰
   • 吉幽龙
   • 吉幽锦
   • 吉镜玮
   • 吉镜勋
   • 吉炫勋
   • 吉镜佑
   • 吉识辰
   • 吉泰远
   • 吉泰运
   • 吉轩良
   • 吉展佑
   • 吉轩远
   • 吉书辰
   • 吉伦辰
   • 吉哲永
   • 吉晋远
   • 吉哲均
   • 吉哲辰
   • 吉轩延
   • 吉益辰
   • 吉轩石
   • 吉轩永
   • 吉书佑
   • 吉晋辰
   • 吉展辰
   • 吉哲远
   • 吉益延
   • 吉轩余
   • 吉益壮
   • 吉晋佑
   • 吉修永
   • 吉峻余
   • 吉展远
   • 吉益远
   • 吉轩佑
   • 吉晋永
   • 吉修远
   • 吉轩遥
   • 吉峻远
   • 吉轩阳
   • 吉轩灿
   • 吉晋阳
   • 吉轩隆
   • 吉益志
   • 吉轩辰
   • 吉轩瑾
   • 吉晋运
   • 吉益龙
   • 吉益瑾
   • 吉益璋
   • 吉轩锦
   • 吉轩达
   • 吉轩璋
   • 吉益勋
   • 吉展运
   • 吉哲运
   • 吉益达
   • 吉轩道
   • 吉展融
   • 吉展勋
   • 吉益锦
   • 吉哲勋
   • 吉轩龙
   • 吉哲坤
   • 吉识翔
   • 吉善维
   • 吉峻坤
   • 吉益彤
   • 吉朝维
   • 吉展坤
   • 吉轩忠
   • 吉俊勇
   • 吉幽泰
   • 吉星勇
   • 吉善玮
   • 吉钦玮
   • 吉炫勇
   • 吉修依
   • 吉晋坤
   • 吉?#30007;?/li>
   • 吉益承
   • 吉益忠
   • 吉幽俊
   • 吉朝境
   • 吉智玮
   • 吉智硕
   • 吉镜翔
   • 吉幽春
   • 吉轩青
   • 吉捷硕
   • 吉钦维
   • 吉轩金
   • 吉轩承
   • 吉朝玮
   • 吉益昌
   • 吉轩坤
   • 吉泰勇
   • 吉韵来
   • 吉俊坤
   • 吉幽岩
   • 吉泰岩
   • 吉?#36132;?/li>
   • 吉识岩
   • 吉识坤
   • 吉幽昌
   • 吉俊依
   • 吉韵依
   • 吉炫坤
   • 吉星岩
   • 吉信岩
   • 吉泰坤
   • 吉幽忠
   • 吉镜岩
   • 吉星坤
   • 吉?#21916;?/li>
   • 吉捷圣
   • 吉宝逸
   • 吉炫逸
   • 吉轩瑜
   • 吉泰硕
   • 吉泰逸
   • 吉泰维

   吉姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 吉镜西
   • 吉镜舟
   • 吉星帆
   • 吉春帆
   • 吉镜宇
   • 吉识帆
   • 吉镜帆
   • 吉春舟
   • 吉识宇
   • 吉识亦
   • 吉星宇
   • 吉风西
   • 吉信亦
   • 吉镜名
   • 吉星舟
   • 吉镜向
   • 吉韵舟
   • 吉星羽
   • 吉信帆
   • 吉?#24403;?/li>
   • 吉信宇
   • 吉春宇
   • 吉益锋
   • 吉峻辉
   • 吉轩锐
   • 吉益锐
   • 吉峻磊
   • 吉峻霄
   • 吉峻逸
   • 吉书磊
   • 吉书逸
   • 吉峻兴
   • 吉轩锋
   • 吉书辉
   • 吉信锦
   • 吉镜睿
   • 吉镜华
   • 吉识勋
   • 吉识齐
   • 吉识豪
   • 吉鹏睿
   • 吉韵诚
   • 吉镜瑜
   • 吉?#31471;?/li>
   • 吉识霖
   • 吉识运
   • 吉镜朋
   • 吉识宏
   • 吉春鸿
   • 吉识翰
   • 吉识玮
   • 吉镜余
   • 吉星阳
   • 吉星泽
   • 吉镜诚
   • 吉鹏瑞
   • 吉星远
   • 吉识锦
   • 吉信霖
   • 吉信翰
   • 吉镜锦
   • 吉镜运
   • 吉镜维
   • 吉信阳
   • 吉镜延
   • 吉识佑
   • 吉镜豪
   • 吉识福
   • 吉星鸿
   • 吉识睿
   • 吉信勋
   • 吉星融
   • 吉识均
   • 吉秋潭
   • 吉思远
   • 吉镜霖
   • 吉识延
   • 吉镜齐
   • 吉镜翰
   • 吉星运
   • 吉识润
   • 吉识江
   • 吉镜辰
   • 吉星锦
   • 吉春泽
   • 吉信聪
   • 吉镜韶
   • 吉春翰
   • 吉信泽
   • 吉春霖
   • 吉幽锦
   • 吉识瑞
   • 吉镜玮
   • 吉星润
   • 吉鹏齐
   • 吉镜江
   • 吉镜勋
   • 吉鹏诚
   • 吉镜佑
   • 吉识辰
   • 吉镜宏
   • 吉识诚
   • 吉信鸿
   • 吉书辰
   • 吉书弘
   • 吉轩石
   • 吉书佑
   • 吉书宏
   • 吉益壮
   • 吉峻泽
   • 吉书泽
   • 吉修永
   • 吉峻余
   • 吉修远
   • 吉峻远
   • 吉峻弘
   • 吉峻鸿
   • 吉书朋
   • 吉轩锦
   • 吉峻翰
   • 吉峻霖
   • 吉益锦
   • 吉书昌
   • 吉善诚
   • 吉识喻
   • 吉识翔
   • 吉善维
   • 吉信施
   • 吉识盛
   • 吉星皇
   • 吉书雨
   • 吉峻坤
   • 吉寒瑞
   • 吉鹏盛
   • 吉渊诚
   • 吉钦豪
   • 吉?#31471;?/li>
   • 吉鹏超
   • 吉识钦
   • 吉捷韶
   • 吉朝维
   • 吉钦华
   • 吉书明
   • 吉星星
   • 吉朝瑜
   • 吉朝瑞
   • 吉?#31471;?/li>
   • 吉朝诚
   • 吉钦睿
   • 吉镜普
   • 吉镜喻
   • 吉星风
   • 吉识清
   • 吉善睿
   • 吉识善
   • 吉寒睿
   • 吉星勇
   • 吉信波
   • 吉善玮
   • 吉钦玮
   • 吉识尊
   • 吉朝韶
   • 吉博瑜
   • 吉修依
   • 吉钦韶
   • 吉捷诚
   • 吉镜善
   • 吉春星
   • 吉捷豪
   • 吉朝银
   • 吉镜斯
   • 吉?#30007;?/li>
   • 吉益承
   • 吉捷实
   • 吉朝实
   • 吉朝豪
   • 吉书承
   • 吉风信
   • 吉鹏顺
   • 吉朝境
   • 吉星波
   • 吉镜翔
   • 吉幽春
   • 吉博诚
   • 吉钦瑞
   • 吉轩青
   • 吉识欢
   • 吉峻昌
   • 吉寒诚
   • 吉捷华
   • 吉镜清
   • 吉识云
   • 吉博睿
   • 吉捷硕
   • 吉善韶
   • 吉钦维
   • 吉轩金
   • 吉轩承
   • 吉秋风
   • 吉朝玮

   吉姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 吉鹏吉
   • 吉柏帆
   • 吉波旭
   • 吉星帆
   • 吉春帆
   • 吉冠名
   • 吉识帆
   • 吉镜帆
   • 吉劲帆
   • 吉风西
   • 吉镜名
   • 吉镜向
   • 吉信帆
   • 吉风帆
   • 吉?#24403;?/li>
   • 吉风旭
   • 吉波帆
   • 吉峻辉
   • 吉峻霄
   • 吉峻兴
   • 吉书辉
   • 吉风鸿
   • 吉建润
   • 吉镜华
   • 吉波鸿
   • 吉识豪
   • 吉鹏宏
   • 吉鹏睿
   • 吉波泽
   • 吉鹏嘉
   • 吉劲鸿
   • 吉识霖
   • 吉镜朋
   • 吉识宏
   • 吉春鸿
   • 吉识翰
   • 吉星泽
   • 吉鹏瑞
   • 吉柏鸿
   • 吉肖泽
   • 吉冠泽
   • 吉信霖
   • 吉信翰
   • 吉鹏君
   • 吉镜豪
   • 吉识福
   • 吉鹏豪
   • 吉星鸿
   • 吉鹏荣
   • 吉风泽
   • 吉劲翰
   • 吉秋潭
   • 吉建翰
   • 吉镜霖
   • 吉镜翰
   • 吉鹏翰
   • 吉风翰
   • 吉识润
   • 吉识江
   • 吉冠鸿
   • 吉春泽
   • 吉肖霖
   • 吉柏霜
   • 吉春翰
   • 吉信泽
   • 吉春霖
   • 吉风润
   • 吉冠霖
   • 吉星润
   • 吉风桦
   • 吉波翰
   • 吉鹏齐
   • 吉镜江
   • 吉鹏诚
   • 吉镜宏
   • 吉建霖
   • 吉信鸿
   • 吉柯鸿
   • 吉书弘
   • 吉书宏
   • 吉峻泽
   • 吉书泽
   • 吉峻弘
   • 吉峻鸿
   • 吉书朋
   • 吉峻翰
   • 吉峻霖
   • 吉波彦
   • 吉棕华
   • 吉渊嘉
   • 吉星皇
   • 吉冠波
   • 吉书雨
   • 吉寒瑞
   • 吉鹏盛
   • 吉波柯
   • 吉博华
   • 吉渊诚
   • 吉鹏雄
   • 吉钦豪
   • 吉柯勉
   • 吉雄豪
   • 吉乔豪
   • 吉风冠
   • 吉鹏超
   • 吉博嘉
   • 吉钦华
   • 吉书明
   • 吉博福
   • 吉杰豪
   • 吉鹏博
   • 吉镜普
   • 吉杰福
   • 吉星风
   • 吉识清
   • 吉博豪
   • 吉寒睿
   • 吉信波
   • 吉风柏
   • 吉皓福
   • 吉棋福
   • 吉棋豪
   • 吉博瑜
   • 吉捷豪
   • 吉朝豪
   • 吉风信
   • 吉鹏顺
   • 吉星波
   • 吉渊荣
   • 吉鹏杰
   • 吉博诚
   • 吉识欢
   • 吉寒诚
   • 吉捷华
   • 吉镜清
   • 吉识云
   • 吉云轻
   • 吉博睿
   • 吉风劲
   • 吉景豪
   • 吉秋风
   • 吉鹏栋
   • 吉柏风
   • 吉博闻
   • 吉柏泉
   • 吉鹏胜
   • 吉鹏渊
   • 吉鹏皓
   • 吉波柏
   • 吉乔华
   • 吉博瑞
   • 吉博齐
   • 吉峻明
   • 吉风涛
   • 吉波林
   • 吉柏涛
   • 吉鹏秉
   • 吉波尚
   • 吉波明
   • 吉风季
   • 吉鹏东
   • 吉劲明
   • 吉风林
   • 吉鹏明
   • 吉柏明
   • 吉风沙
   • 吉波涛
   • 吉波雨
   • 吉柯明
   • 吉星雨
   • 吉信涛
   • 吉识雨
   • 吉信雨
   • 吉柯涛
   • 吉?#24403;?/li>
   • 吉波昌
   • 吉思明
   • 吉冠涛
   • 吉风翱
   • 吉风秉
   • 吉冠明
   • 吉风颜
   • 吉风松
   • 吉镜明
   • 吉信明
   • 吉识秉
   • 吉?#22909;?/li>
   • 吉风承
   • 吉鹏昌
   • 吉风明
   • 吉风萧
   • 吉春涛
   • 吉劲涛
   • 吉星明
   • 吉肖涛
   • 吉星涛
   • 吉建明
   • 吉星济
   • 吉杰晖
   • 吉渊义

   吉姓历史名人:

   吉士瞻——字梁容。梁朝莲勺人,事武帝,为官清正廉洁,所至有名绩,家无余积。
   吉惟善——明朝开州人。性安静,精通理学,?#30343;?#20030;业。专心于学问,不图功名利禄。署州学事,仪矩整肃,为后学宗师。卒于家。
   吉文元——广西桂平人。太平天国将领。太平天国十三年(1863年)追封祝王。
   吉鸿昌——字世五。河南扶沟人。著名抗日将领。早年入伍,在西?#26412;?#20911;玉祥部历任旅长、师长、军长和宁夏省政府主席等职。民国19年(1930年)蒋介石、冯玉祥、阎锡山?#24615;?#22823;战后,任国民党第二路军副总?#23500;印?#27665;国20年(1931年)9月因反对蒋介石反?#26448;?#25112;和卖国投降政策,被蒋强令出国。1932年2?#31108;?#22269;,同年加入中国共产党。1933年5月联合冯玉祥、方振武等在张家口组成察绥民众抗日同盟军,任同盟军第二军军长兼北路前敌总?#23500;印?#22833;败后, 在北平、天津等地从事抗日活动。1934年11月19日,在天津法租界国民饭店被捕。24日在北平(今?#26412;?#33521;勇就义。年39岁。

   吉姓聚集地:

   中华吉氏族群在时空上“多元并行”分 布的特征更为显著,除了汉族和满族的吉氏外,在黎族、土家族、蒙古族、彝族、回族、藏族、哈萨克族、朝鲜族、傣族等民族中,都有以“吉”为姓的。吉氏薪 传,瓜瓞绵长。鸟瞰神州大地,吉氏族群早已星罗棋布;专注台琼宝岛,吉氏族人正在辛勤奋斗;扫描东南亚乃至全球,在世界各地?#25429;?#33021;见到中华吉氏族人的身影了。
   堂号
   望出冯诩、洛阳。


   上一条:吉姓女宝宝起名_姓吉的女孩名字(满分/高分)    下一条:饶姓女宝宝起名_姓饶的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:吉姓男宝宝起名_姓吉的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_49129.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       辽宁十一选五开奖走势图 可以赚钱牛牛游戏排行榜 pa099平安彩票网址 1368棋牌 捕鱼达人刷金币修改器 红马时时计划软件 黑龙江时时彩历史开奖记录 金花洗牌手法做记号 王者捕鱼器的价格 一分pk10绝密方法