<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   戴姓女宝宝起名_姓戴的女孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-31 8:52:00

   导语戴姓女宝宝起名_姓戴的女孩名字(满分/高分),戴姓,中华姓氏之一,西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖。戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏,约占全国汉族人口的百分之零点四。在大中国区及海外华人中皆有分布,其中华东地区约占所有戴姓人口的六成。那么戴姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   戴姓,中华姓氏之一,西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖。戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏,约占全国汉族人口的百分之零点四。在大中国区及海外华人中皆有分布,其中华东地区约占所有戴姓人口的六成。那么戴姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   戴姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 戴虞芝
   • 戴琳芙
   • 戴琪芸
   • 戴?#20116;?
   • 戴莉娜
   • 戴语妙
   • 戴莉芙
   • 戴熙芙
   • 戴琦芹
   • 戴琳芳
   • 戴熙芳
   • 戴梦采
   • 戴绮江
   • 戴琳凌
   • 戴琦芸
   • 戴微桐
   • 戴琪芙
   • 戴琦芳
   • 戴熙桐
   • 戴微娟
   • 戴琳芸
   • 戴虞桐
   • 戴琦纹
   • 戴虞芸
   • 戴熙娟
   • 戴微芸
   • 戴烟芸
   • 戴华杏
   • 戴琦芙
   • 戴华君
   • 戴筠纹
   • 戴榆芝
   • 戴琦娟
   • 戴语妍
   • 戴琳芷
   • 戴菡妙
   • 戴虞芙
   • 戴梦妙
   • 戴语君
   • 戴菡妍
   • 戴琳芝
   • 戴筠芸
   • 戴嘉妙
   • 戴榆桐
   • 戴筠桐
   • 戴榆芸
   • 戴琳桐
   • 戴筠凌
   • 戴琳纹
   • 戴琳娜
   • 戴绮君
   • 戴绮妍
   • 戴琪凌
   • 戴筠芙
   • 戴烟芙
   • 戴嘉江
   • 戴楠芙
   • 戴莉桐
   • 戴琴芙
   • 戴菡君
   • 戴语江
   • 戴琦桐
   • 戴琦桂
   • 戴烟芷
   • 戴榆桑
   • 戴莉纹
   • 戴嘉君
   • 戴虞芷
   • 戴熙芸
   • 戴?#20116;?
   • 戴虞花
   • 戴琦娜
   • 戴莉沐
   • 戴琦沁
   • 戴莉枝
   • 戴琪沐
   • 戴琴明
   • 戴琴昕
   • 戴莉沛
   • 戴琪彤
   • 戴熙佳
   • 戴莉佩
   • 戴莉佳
   • 戴琳昕
   • 戴琦昊
   • 戴虞佳
   • 戴榆彤
   • 戴微欣
   • 戴琦佳
   • 戴筠佩
   • 戴?#21344;?
   • 戴筠欣
   • 戴莉妮
   • 戴微佳
   • 戴琴佳
   • 戴烟欣
   • 戴莉欣
   • 戴榆枝
   • 戴榆欣
   • 戴筠妮
   • 戴琦欣
   • 戴琳欣
   • 戴琦妮
   • 戴榆昕
   • 戴菡香
   • 戴梦香
   • 戴华柳
   • 戴尔柏
   • 戴华芊
   • 戴嘉美
   • 戴嘉盈
   • 戴语彦
   • 戴菲柏
   • 戴梦虹
   • 戴菲美
   • 戴梦柏
   • 戴嘉映
   • 戴菡南
   • 戴梦玫
   • 戴绮彦
   • 戴绿虹
   • 戴菡盈
   • 戴碧柳
   • 戴菱芊
   • 戴菱玫
   • 戴嘉芍
   • 戴语南
   • 戴嘉玫
   • 戴盈竹
   • 戴芊冰
   • 戴芍冰
   • 戴柏冰
   • 戴君冰
   • 戴霞竹
   • 戴兰芷
   • 戴菱檀
   • 戴菡霜
   • 戴菡璐
   • 戴菱莲
   • 戴蕾妮
   • 戴绮莲
   • 戴菊霞
   • 戴薇欣
   • 戴嘉璐
   • 戴菡黛
   • 戴丽佳
   • 戴语黛
   • 戴华莲
   • 戴嘉檀
   • 戴语霜
   • 戴莉曦
   • 戴荷曦
   • 戴兰芳
   • 戴琦露
   • 戴尔莲
   • 戴兰桂
   • 戴梦缦
   • 戴莉露
   • 戴菡霞
   • 戴梦莲
   • 戴绮霜
   • 戴兰芝
   • 戴绿莲
   • 戴?#35199;?
   • 戴薇妮
   • 戴琳曦
   • 戴嘉缦
   • 戴薇沛
   • 戴兰芙
   • 戴华檀
   • 戴菱霞
   • 戴筠曦
   • 戴梦璐
   • 戴兰芸
   • 戴菲霞
   • 戴嘉霜
   • 戴菡莲
   • 戴璐娟
   • 戴霜桂
   • 戴缦芙
   • 戴檀桃
   • 戴檀娥
   • 戴采颖
   • 戴莲纹
   • 戴妙桐
   • 戴妙颖
   • 戴含芙
   • 戴杏娜
   • 戴妙桑
   • 戴璐芙
   • 戴莲珍
   • 戴君颖
   • 戴黛桑
   • 戴妙芙
   • 戴君芷
   • 戴君洁
   • 戴璐芝
   • 戴妙芸
   • 戴璐桐
   • 戴含芳

   戴姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 戴虞芝
   • 戴莉娜
   • 戴梦采
   • 戴虞凌
   • 戴虞玲
   • 戴傲娜
   • 戴琳凌
   • 戴烟凌
   • 戴虞桐
   • 戴虞芸
   • 戴烟芸
   • 戴虞芙
   • 戴筠凌
   • 戴琳娜
   • 戴琪凌
   • 戴烟芙
   • 戴烟芷
   • 戴虞芷
   • 戴虞花
   • 戴琦娜
   • 戴烟妮
   • 戴琴昕
   • 戴琪彤
   • 戴琳昕
   • 戴琦昊
   • 戴虞佳
   • 戴榆彤
   • 戴莉妮
   • 戴烟欣
   • 戴傲妮
   • 戴筠妮
   • 戴虞依
   • 戴虞宛
   • 戴琦妮
   • 戴榆昕
   • 戴尔柏
   • 戴嘉映
   • 戴菡南
   • 戴绿虹
   • 戴语南
   • 戴璐羽
   • 戴采羽
   • 戴黛亦
   • 戴菡璐
   • 戴蕾妮
   • 戴绿忆
   • 戴嘉璐
   • 戴菡黛
   • 戴丽佳
   • 戴语黛
   • 戴莉曦
   • 戴荷曦
   • 戴嫣璐
   • 戴尔莲
   • 戴烟曦
   • 戴韵妮
   • 戴尔璐
   • 戴韵昕
   • 戴绿莲
   • 戴?#35199;?
   • 戴薇妮
   • 戴琳曦
   • 戴筠曦
   • 戴梦璐
   • 戴瑛璐
   • 戴丽依
   • 戴璐娟
   • 戴采颖
   • 戴杏娜
   • 戴璐芙
   • 戴莲珍
   • 戴黛桑
   • 戴璐芝
   • 戴璐桐
   • 戴莲娜
   • 戴忆凌
   • 戴璐芷
   • 戴君恬
   • 戴采娜
   • 戴黛芹
   • 戴璐芸
   • 戴璐凌
   • 戴采曦
   • 戴君曦
   • 戴黛芙
   • 戴璐恬
   • 戴采芳
   • 戴采芷
   • 戴采芝
   • 戴采芹
   • 戴采芸
   • 戴璐倚
   • 戴璐芳
   • 戴君娜
   • 戴黛玲
   • 戴黛娜
   • 戴黛芸
   • 戴采璇
   • 戴采芙
   • 戴冬玲
   • 戴兰昕
   • 戴冬娟
   • 戴冬凌
   • 戴丽月
   • 戴巧凌
   • 戴兰彤
   • 戴巧珍
   • 戴冬娜
   • 戴玉凌
   • 戴冬芙
   • 戴冬芝
   • 戴黛月
   • 戴采语
   • 戴采嫣
   • 戴采梦
   • 戴亦瑶
   • 戴采菊
   • 戴采裳
   • 戴乐安
   • 戴蝶羽
   • 戴采菱
   • 戴璐月
   • 戴采绿
   • 戴采嘉
   • 戴瑶羽
   • 戴薇曦
   • 戴君尔
   • 戴采菡
   • 戴韵曦
   • 戴采瑛
   • 戴丽曦
   • 戴琦裳
   • 戴莉绿
   • 戴虞月
   • 戴虞嫣
   • 戴虞嘉
   • 戴虞尔
   • 戴虞瑛
   • 戴烟菡
   • 戴虞语
   • 戴采昕
   • 戴薇凌
   • 戴君昕
   • 戴丽玲
   • 戴韵夏
   • 戴丽芙
   • 戴璐茵
   • 戴采枝
   • 戴萱媛
   • 戴冬岚
   • 戴忆婷
   • 戴忆晴
   • 戴薇珍
   • 戴璐茜
   • 戴采佳
   • 戴冬茹
   • 戴冬雅
   • 戴缘婷
   • 戴璐婷
   • 戴蝶珺
   • 戴兰璇
   • 戴忆媛
   • 戴玉晴
   • 戴采兰
   • 戴蝶晴
   • 戴瑶翔
   • 戴瑶茜
   • 戴巧媛
   • 戴瑶婷
   • 戴蕾凌
   • 戴巧晴
   • 戴瑶茹
   • 戴瑶珺
   • 戴丽芸
   • 戴黛雅
   • 戴玉瑾
   • 戴冬瑾
   • 戴兰晓
   • 戴玉晓
   • 戴兰瑾
   • 戴萱婷
   • 戴绮丽
   • 戴琦璐
   • 戴菲乐
   • 戴莉璐
   • 戴荷璐
   • 戴嫣丽
   • 戴虞黛
   • 戴菡丽
   • 戴菲瑶
   • 戴虞忆
   • 戴筠璐
   • 戴菡瑶
   • 戴梦蝶
   • 戴绮瑶
   • 戴琪瑾
   • 戴莉璇
   • 戴虞瑾
   • 戴冬妮
   • 戴琦璇

   戴姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 戴傲娜
   • 戴傲珊
   • 戴诗宛
   • 戴诗依
   • 戴傲妮
   • 戴虞依
   • 戴虞宛
   • 戴睿音
   • 戴睿幽
   • 戴睿玥
   • 戴睿怡
   • 戴瑛音
   • 戴嫣怡
   • 戴怡羽
   • 戴幽羽
   • 戴柔羽
   • 戴思羽
   • 戴玥羽
   • 戴璐羽
   • 戴采羽
   • 戴黛亦
   • 戴忆羽
   • 戴绿忆
   • 戴嫣璐
   • 戴?#26691;?
   • 戴韵妮
   • 戴韵昕
   • 戴瑛璐
   • 戴丽依
   • 戴忆宸
   • 戴忆珊
   • 戴忆凌
   • 戴忆倩
   • 戴幼珊
   • 戴以珊
   • 戴采嫣
   • 戴亦瑶
   • 戴乐安
   • 戴蝶羽
   • 戴韵馨
   • 戴瑶羽
   • 戴韵曦
   • 戴采瑛
   • 戴诗嫣
   • 戴诗瑛
   • 戴虞嫣
   • 戴虞瑛
   • 戴忆絮
   • 戴韵夏
   • 戴冬岚
   • 戴忆婷
   • 戴忆晴
   • 戴缘婷
   • 戴忆舒
   • 戴忆媛
   • 戴瑶翔
   • 戴?#20185;?
   • 戴影岚
   • 戴嫣婵
   • 戴嫣丽
   • 戴虞忆
   • 戴翠叶
   • 戴睿缘
   • 戴翠影
   • 戴瑶宛
   • 戴影儿
   • 戴?#30340;?
   • 戴瑶依
   • 戴虞燕
   • 戴诗燕
   • 戴缘瑜
   • 戴?#26448;?
   • 戴缘翠
   • 戴瑶瑛
   • 戴嫣煜
   • 戴自怡
   • 戴缘瑛
   • 戴嫣瑾
   • 戴钰嫣
   • 戴黛岚
   • 戴韵娜
   • 戴韵倩
   • 戴幼丝
   • 戴采宛
   • 戴采依
   • 戴缘媛
   • 戴韵素
   • 戴韵凌
   • 戴诗忆
   • 戴嫣瑶
   • 戴蝶宛
   • 戴蝶依
   • 戴嫣诗
   • 戴缘绿
   • 戴蝶嫣
   • 戴瑶嫣
   • 戴嫣影
   • 戴睿燕
   • 戴嫣钰

   戴姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 戴诗珊
   • 戴熙珊
   • 戴歆纹
   • 戴诗素
   • 戴舞秀
   • 戴傲珊
   • 戴微倩
   • 戴?#24178;?
   • 戴歆珊
   • 戴熙倩
   • 戴歆素
   • 戴诗倩
   • 戴熙宸
   • 戴诗宸
   • 戴诗沐
   • 戴诗姗
   • 戴诗沁
   • 戴诗明
   • 戴诗青
   • 戴歆姗
   • 戴诗宛
   • 戴诗佩
   • 戴靖儿
   • 戴诗依
   • 戴诗雨
   • 戴熙姗
   • 戴歆佩
   • 戴歆沐
   • 戴睿柔
   • 戴睿音
   • 戴华思
   • 戴萍姿
   • 戴鸣姿
   • 戴睿幽
   • 戴瑜柔
   • 戴睿玥
   • 戴睿姿
   • 戴睿盈
   • 戴翠柔
   • 戴睿玫
   • 戴睿怡
   • 戴碧思
   • 戴舞姿
   • 戴凤柔
   • 戴碧姿
   • 戴睿秋
   • 戴柔羽
   • 戴思羽
   • 戴思冰
   • 戴柔冰
   • 戴翠霞
   • 戴诗露
   • 戴妙宸
   • 戴秀馨
   • 戴霞宸
   • 戴忆宸
   • 戴霞珊
   • 戴忆珊
   • 戴江静
   • 戴缦倩
   • 戴初露
   • 戴妙珊
   • 戴忆倩
   • 戴妙静
   • 戴霞素
   • 戴含珊
   • 戴秀纹
   • 戴江倩
   • 戴白珊
   • 戴歆馥
   • 戴幼珊
   • 戴以珊
   • 戴初翠
   • 戴妙瑜
   • 戴妙睿
   • 戴韵馨
   • 戴冰婵
   • 戴诗嫣
   • 戴歆舞
   • 戴钰华
   • 戴诗碧
   • 戴诗瑛
   • 戴歆瑜
   • 戴诗睿
   • 戴铃华
   • 戴诗凤
   • 戴诗瑜
   • 戴歆翠
   • 戴诗华
   • 戴新华
   • 戴如霜
   • 戴歆华
   • 戴霜絮
   • 戴忆絮
   • 戴霞絮
   • 戴缦舒
   • 戴慕舒
   • 戴忆舒
   • 戴妙青
   • 戴漫絮
   • 戴秀姗
   • 戴?#20185;?
   • 戴霜舒
   • 戴嫣婵
   • 戴诗霜
   • 戴诗霞
   • 戴睿婵
   • 戴华婵
   • 戴翠叶
   • 戴睿缘
   • 戴诗缦
   • 戴翠影
   • 戴碧婵
   • 戴铃霞
   • 戴慕青
   • 戴熙静
   • 戴诗凝
   • 戴馨妍
   • 戴歆凝
   • 戴影儿
   • 戴慧姗
   • 戴诗洁
   • 戴诗润
   • 戴慕姗
   • 戴诗静
   • 戴诗燕
   • 戴碧铃
   • 戴缘瑜
   • 戴慕瑜
   • 戴如春
   • 戴翠微
   • 戴睿微
   • 戴缘翠
   • 戴华诗
   • 戴漫瑜
   • 戴华歆
   • 戴华铃
   • 戴如盈
   • 戴漫睿
   • 戴睿凝
   • 戴睿铃
   • 戴?#20185;?
   • 戴钰嫣
   • 戴韵倩
   • 戴幼丝
   • 戴秀沛
   • 戴漫舒
   • 戴韵素
   • 戴诗忆
   • 戴漫姗
   • 戴慕儿
   • 戴嫣诗
   • 戴睿诗
   • 戴舞铃
   • 戴慧瑜
   • 戴慕嫦
   • 戴睿燕
   • 戴冰思
   • 戴嫣钰

   戴姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 戴熙珊
   • 戴歆纹
   • 戴?#20116;?
   • 戴语妙
   • 戴熙芙
   • 戴熙芳
   • 戴绮江
   • 戴碧江
   • 戴微桐
   • 戴熙桐
   • 戴微娟
   • 戴舞秀
   • 戴琦纹
   • 戴熙娟
   • 戴微芸
   • 戴华杏
   • 戴华君
   • 戴筠纹
   • 戴微倩
   • 戴语妍
   • 戴菡妙
   • 戴梦妙
   • 戴菡妍
   • 戴嘉妙
   • 戴熙倩
   • 戴琳纹
   • 戴碧妍
   • 戴熙宸
   • 戴绮妍
   • 戴嘉江
   • 戴语江
   • 戴莉纹
   • 戴华妍
   • 戴熙芸
   • 戴?#20116;?
   • 戴莉沐
   • 戴诗沐
   • 戴琦沁
   • 戴诗沁
   • 戴诗明
   • 戴琪沐
   • 戴琴明
   • 戴莉沛
   • 戴熙佳
   • 戴莉佩
   • 戴熙雨
   • 戴诗佩
   • 戴微欣
   • 戴筠佩
   • 戴微佳
   • 戴诗雨
   • 戴熙姗
   • 戴熙沁
   • 戴歆佩
   • 戴歆沐
   • 戴菡香
   • 戴梦香
   • 戴华柳
   • 戴华芊
   • 戴华思
   • 戴嘉美
   • 戴萍姿
   • 戴嘉盈
   • 戴鸣姿
   • 戴菲美
   • 戴睿盈
   • 戴碧盈
   • 戴睿玫
   • 戴梦玫
   • 戴碧思
   • 戴舞姿
   • 戴菡盈
   • 戴凤柔
   • 戴碧姿
   • 戴碧柳
   • 戴菱玫
   • 戴嘉玫
   • 戴舞香
   • 戴盈竹
   • 戴香冰
   • 戴盈冰
   • 戴芊冰
   • 戴芍冰
   • 戴柏冰
   • 戴思冰
   • 戴柔冰
   • 戴妙冰
   • 戴霞冰
   • 戴君冰
   • 戴霞竹
   • 戴霜冰
   • 戴熙露
   • 戴菡霜
   • 戴菊霞
   • 戴凤霞
   • 戴华霜
   • 戴华缦
   • 戴华莲
   • 戴凤霜
   • 戴语霜
   • 戴琦露
   • 戴碧缦
   • 戴梦缦
   • 戴莉露
   • 戴菡霞
   • 戴绮霜
   • 戴碧霞
   • 戴舞霞
   • 戴嘉缦
   • 戴翠霞
   • 戴薇沛
   • 戴诗露
   • 戴华檀
   • 戴菱霞
   • 戴菲霞
   • 戴嘉霜
   • 戴霜桂
   • 戴缦芙
   • 戴妙宸
   • 戴檀娥
   • 戴妙凝
   • 戴莲纹
   • 戴霞宸
   • 戴妙桐
   • 戴妙颖
   • 戴霞珊
   • 戴含芙
   • 戴妙桑
   • 戴江静
   • 戴妙芙
   • 戴君洁
   • 戴缦倩
   • 戴妙芸
   • 戴含芳
   • 戴初露
   • 戴霞芳
   • 戴霞娥
   • 戴霞桂
   • 戴妙珊
   • 戴缦桂
   • 戴霞芷
   • 戴江蓉
   • 戴妙芷
   • 戴含芷
   • 戴霞娟
   • 戴霞芙
   • 戴妙静
   • 戴江纹
   • 戴霞素
   • 戴霜纹
   • 戴含珊
   • 戴缦桐
   • 戴妙芳
   • 戴君霎
   • 戴妙芝
   • 戴江花
   • 戴妍芳
   • 戴秀纹
   • 戴江倩
   • 戴霞桐
   • 戴檀纹
   • 戴白珊
   • 戴歆馥
   • 戴巧娥
   • 戴玉纹
   • 戴微蕊
   • 戴卉纹
   • 戴琦馥
   • 戴兰沁
   • 戴兰明
   • 戴熙蕊
   • 戴莉馥
   • 戴妙嘉
   • 戴竹慕
   • 戴妙菲
   • 戴妙菡
   • 戴葵冰
   • 戴君碧
   • 戴江菲
   • 戴妙瑜
   • 戴妙睿
   • 戴冰萱
   • 戴漫冰
   • 戴妍梦
   • 戴君凤
   • 戴萱冰
   • 戴江萍
   • 戴缦月
   • 戴冰醉
   • 戴妙菱
   • 戴冰慕
   • 戴君萍
   • 戴冰婵
   • 戴杏华
   • 戴妙华
   • 戴冰莲
   • 戴冰君
   • 戴歆舞
   • 戴钰华
   • 戴冰缦

   戴姓历史名人:

   戴名世:安徽桐城人,清代史学家曾任翰林院编修。他刊行有《?#20185;?#38598;》,其中?#34892;?#22810;明朝正史以外的史事,触怒了清王朝,以“大逆”罪被杀,为清朝四大文字狱之一。
   戴震:安徽休宁人,思想家,学者。他博闻强记,对天文、数学、历史、地理都有研究。他精通古音,立韵类正转旁转之例,创古音九类二十五部之说及阴、阳、入对转的理论,对经学、语言学有重大贡献,为一代考据大师。后人编有《戴氏遗书》。戴进:著名画家,钱塘(今杭州)人,善画山水,?#36784;?#28145;远妙处,多出己意。兼工?#23435;鎩?#20315;像,运?#35782;?#25387;有力,设色纯熟有神采,人推明代院体中第一手,有“浙派”之称。
   戴复古:南宋诗人,字式之,号石屏,台州黄岩(今属浙江)人。他长期浪游江湖,曾向陆游学诗,也受晚唐诗的影响,语言自然,是“江湖派”中较有成就的作家。部分作?#20998;?#36131;当时统治者苟且?#34507;玻?#34920;达了收复中原的愿望。?#26448;?#35789;,风格雄放。有《石屏诗集》、《石屏词》。
   戴逵:东晋学者、画家、雕塑家,谯郡銍县(今安徽宿县)人。他反对佛教的因果报应说,著有《释疑论》。他曾为会稽山灵宝寺作木雕无量佛及胁?#21776;?#33832;,又为瓦棺寺塑《五世佛》,和顾恺之的壁画《维摩诘像》、狮子国(斯里兰卡)送来的玉佛,在当时并称“三绝”。所画?#23435;鎩?#23665;水也别具一格。
   戴德、戴圣:被称为今文礼学的“大戴学”和“小戴学”的开创者。
   戴圣是戴德之侄,西汉时?#28023;?#20170;河南商丘)人,家族?#38498;鍘?#20182;们同学《礼》于后苍,选集古代各种有关礼仪的论述,分别编成《大戴礼记》和《小戴礼记》。

   戴姓聚集地:

   先秦时期,戴氏主要在其发祥地豫东一带发?#29399;?#34893;。到了汉代,戴氏开始有迁居豫南、江浙、山东等地的。三国至南北朝时,戴氏又有迁居安徽、湖北者。如西汉时的戴遵为慎阳(今河南正阳县北)人,戴崇为沛(今江苏沛县)人。又如东汉时的戴就为上虞(今属浙江)人,戴宏、戴封均为刚(今山东宁阳县北)人。唐初,戴氏开始入闽。据?#23545;?#21644;姓纂》所列当时戴氏聚居点有济北(今山东长清县西南)、谯国(今安徽亳州)、吴兴长城(今浙江长兴)、魏郡斥丘(近?#39062;?#25104;安)河东桑泉(今山西临晋)?#21462;?#28165;代初年时,广东焦岭县一支戴氏后裔迁往台湾屏东,其后分布于高雄、桃园、新竹等地。
   戴姓是台湾的一个大姓位居第五十二位。主要集中在新竹、?#25105;?#21644;台南,在台北和南投也有不少。台湾戴姓的始祖是清代?#21512;?#24180;间从福建来的。最初到达现在的苗栗县大甲镇孟春里开基,然后乾隆九年(公元1744年),以有来?#32422;?#24212;州的戴姓入垦今苗栗镇;道光二十六年(公元1846年),则有泉州人戴南仁入垦今新竹县关西镇新富里开垦等?#21462;?#27492;后,又有戴氏族人迁往海外。
   家乘?#32386;?br /> 江苏:泰兴戴氏?#33421;?#22235;卷、镇江戴氏家乘约编不分卷、镇江京江赐礼堂戴氏重修家乘六卷、镇江润州黄甸戴氏支谱不分卷、句容戴氏家乘八卷、句容戴氏家乘三十六卷、句容戴氏宗谱三十六卷、常州三宝桥戴氏宗谱六卷、无锡锡山戴氏宗谱八卷、无锡锡山戴氏宗谱十八卷
   浙江:奉化锦西戴氏重修宗谱六卷首一卷、湖州新安戴氏支谱四卷首一卷、常山戴氏宗谱不分卷、常山进国戴氏宗谱四卷、临海杜祈戴氏重修宗谱五集二十五卷
   安徽:休宁戴氏族谱十五卷、休宁隆阜戴氏荆?#21344;?#35889;不分卷、休宁隆阜戴氏荆?#21344;?#35889;
   福建:宁华戴氏杏公支系族谱、泉州大庭戴氏家谱、南安诗山族谱、?#26469;?#25140;氏族谱五卷首一卷末一卷
   江西:萍乡戴氏族谱八卷首一卷、评乡萍北夏兰戴氏三修族谱五卷首一卷、戴氏族谱四卷首一卷
   山东?#32752;?#37009;戴氏家乘一卷
   湖北:崇阳戴氏宗谱
   广东:焦岭戴氏族谱、戴氏族谱一册
   四川:蒲江戴氏谯海谱不分卷、长寿戴氏谱系一卷、江北玉屏戴氏宗谱五卷、中江戴氏族谱一卷、?#36866;?#25140;氏十三宗支谱不分卷


   上一条:杜姓男宝宝起名_姓杜的男孩名字(满分/高分)    下一条:戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分)
   本文标题:戴姓女宝宝起名_姓戴的女孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48830.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>