<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 12:52:00

   导语郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分),郑姓在宋版《百家姓?#20998;?#25490;名第七位。至2006年,根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明,按人口排序,郑姓在中国大陆为第二十一大姓(在台湾地区是第十二大姓)。大陆郑姓人口约为936万,约占大陆总人口的0.78%。那么郑姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   郑姓在宋版《百家姓?#20998;?#25490;名第七位。至2006年,根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明,按人口排序,郑姓在中国大陆为第二十一大姓(在台湾地区是第十二大姓)。大陆郑姓人口约为936万,约占大陆总人口的0.78%。那么郑姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   郑姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 郑乔月
   • 郑皓月
   • 郑寒元
   • 郑棋文
   • 郑乔天
   • 郑棋天
   • 郑皓文
   • 郑皓天
   • 郑景元
   • 郑景天
   • 郑棕天
   • 郑景文
   • 郑棋元
   • 郑博月
   • 郑棕元
   • 郑博元
   • 郑皓元
   • 郑皓方
   • 郑智元
   • 郑杰元
   • 郑渊元
   • 郑杰方
   • 郑寒月
   • 郑乔文
   • 郑乔宁
   • 郑渊嘉
   • 郑景宁
   • 郑楠耀
   • 郑渊荣
   • 郑云轻
   • 郑智嘉
   • 郑博嘉
   • 郑皓荣
   • 郑皓福
   • 郑敬耀
   • 郑敬瀚
   • 郑尧荣
   • 郑杰豪
   • 郑乔华
   • 郑博荣
   • 郑棕宁
   • 郑乔豪
   • 郑皓嘉
   • 郑棋豪
   • 郑景豪
   • 郑智荣
   • 郑景嘉
   • 郑楷瀚
   • 郑敬腾
   • 郑楠瀚
   • 郑棋嘉
   • 郑棕嘉
   • 郑楷腾
   • 郑雄荣
   • 郑杰宁
   • 郑皓宁
   • 郑棋荣
   • 郑乔嘉
   • 郑棋语
   • 郑棕华
   • 郑棋福
   • 郑尧畅
   • 郑敬凡
   • 郑敬琦
   • 郑敬照
   • 郑煜祺
   • 郑熙敬
   • 郑鼎业
   • 郑祺义
   • 郑敬驰
   • 郑熙楠
   • 郑敬晖
   • 郑?#21619;?/li>
   • 郑松昊
   • 郑敬群
   • 郑琪义
   • 郑楠敬
   • 郑琪熙
   • 郑楠鼎
   • 郑杰鹤
   • 郑楠义
   • 郑尧鹤
   • 郑敬熙
   • 郑松林
   • 郑楠楠
   • 郑楠晖
   • 郑楷敬
   • 郑敬楠
   • 郑楠熙
   • 郑丰季
   • 郑楷熙
   • 郑熙楷
   • 郑鼎义
   • 郑丰林
   • 郑敬里
   • 郑楷群
   • 郑熙义
   • 郑楷琦
   • 郑松奇
   • 郑楠楷
   • 郑敬港
   • 郑涛奇
   • 郑敬业
   • 郑敬楷
   • 郑楷义
   • 郑敬敬
   • 郑?#21830;?/li>
   • 郑松瀚
   • 郑尧瀚
   • 郑杰腾
   • 郑深蓝
   • 郑棋瀚
   • 郑乔腾
   • 郑棋腾
   • 郑棕宝
   • 郑棕耀
   • 郑景宝
   • 郑棕腾
   • 郑景瀚
   • 郑棋宝
   • 郑皓耀
   • 郑乔耀
   • 郑杰瀚
   • 郑杰宝
   • 郑尧腾
   • 郑杰耀
   • 郑皓腾
   • 郑桦鸿
   • 郑向乔
   • 郑朴鸿
   • 郑旭庭
   • 郑旭尧
   • 郑名尧
   • 郑旭乔
   • 郑向杰
   • 郑名景
   • 郑吉杰
   • 郑名杉
   • 郑向言
   • 郑名凯
   • 郑向凯
   • 郑名乔
   • 郑旭哲
   • 郑曲杰
   • 郑旭杰
   • 郑旭博
   • 郑旭棋
   • 郑曲博
   • 郑名杰
   • 郑吉凯
   • 郑旭清
   • 郑旭栋
   • 郑吉宏
   • 郑旭云
   • 郑旭渊
   • 郑旭皓
   • 郑向皓
   • 郑旭智
   • 郑旭伦
   • 郑全杰
   • 郑名皓
   • 郑旭志
   • 郑桦谦
   • 郑冰杰
   • 郑桦高
   • 郑旭耀
   • 郑瑾高
   • 郑瑾原
   • 郑晓耕
   • 郑晓桐
   • 郑桦恒
   • 郑旭瀚
   • 郑旭腾
   • 郑鹏君
   • 郑桦洋
   • 郑桦哲
   • 郑翰高
   • 郑天凯
   • 郑松庆
   • 郑文皓
   • 郑文尧
   • 郑雨杭
   • 郑天杰
   • 郑果易
   • 郑月皓
   • 郑果雨
   • 郑东奇
   • 郑木棕
   • 郑月乔
   • 郑木乔
   • 郑果明
   • 郑果岸
   • 郑宜东
   • 郑松德
   • 郑月普
   • 郑松标
   • 郑方杰
   • 郑文栋
   • 郑月凯
   • 郑果来

   郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 郑乔天
   • 郑棋天
   • 郑皓天
   • 郑智天
   • 郑景天
   • 郑棕天
   • 郑智元
   • 郑乔宁
   • 郑景宁
   • 郑楠耀
   • 郑智嘉
   • 郑圣耀
   • 郑敬耀
   • 郑智玮
   • 郑棕宁
   • 郑智图
   • 郑智荣
   • 郑敬腾
   • 郑圣腾
   • 郑楷腾
   • 郑智畅
   • 郑杰宁
   • 郑皓宁
   • 郑智硕
   • 郑尧畅
   • 郑智宁
   • 郑敬照
   • 郑圣鼎
   • 郑煜祺
   • 郑鼎业
   • 郑敬驰
   • 郑松昊
   • 郑鼎烟
   • 郑楠鼎
   • 郑丰季
   • 郑丰昊
   • 郑圣驰
   • 郑鼎义
   • 郑丰林
   • 郑敬里
   • 郑?#21830;?/li>
   • 郑丰耀
   • 郑杰腾
   • 郑乔腾
   • 郑智腾
   • 郑棋腾
   • 郑棕宝
   • 郑棕耀
   • 郑景宝
   • 郑棕腾
   • 郑棋宝
   • 郑皓耀
   • 郑乔耀
   • 郑杰宝
   • 郑尧腾
   • 郑杰耀
   • 郑智宝
   • 郑皓腾
   • 郑亦凌
   • 郑全佑
   • 郑亦哲
   • 郑旭庭
   • 郑全智
   • 郑亦展
   • 郑宇哲
   • 郑宇庭
   • 郑瑾隆
   • 郑旭哲
   • 郑亦伦
   • 郑亦志
   • 郑亦智
   • 郑旭智
   • 郑旭伦
   • 郑亦烈
   • 郑全杰
   • 郑宇志
   • 郑亦庭
   • 郑旭志
   • 郑宇智
   • 郑旭耀
   • 郑瑾高
   • 郑瑾原
   • 郑晓耕
   • 郑光耀
   • 郑瑾烈
   • 郑道哲
   • 郑晓桐
   • 郑宇宝
   • 郑瑾轩
   • 郑旭腾
   • 郑达城
   • 郑瑾哲
   • 郑晓城
   • 郑亦耀
   • 郑宇耀
   • 郑宇腾
   • 郑桦哲
   • 郑天凯
   • 郑彤彤
   • 郑昊岩
   • 郑天杰
   • 郑果易
   • 郑依征
   • 郑昊忠
   • 郑松德
   • 郑丰磊
   • 郑果来
   • 郑昊坤
   • 郑天景
   • 郑丰乐
   • 郑果昊
   • 郑昊东
   • 郑天皓
   • 郑丰贤
   • 郑依忠
   • 郑天智
   • 郑天栋
   • 郑彤彤
   • 郑玮天
   • 郑月宁
   • 郑智宇
   • 郑天荣
   • 郑智光
   • 郑皓光
   • 郑天硕
   • 郑月畅
   • 郑荣天
   • 郑棋全
   • 郑智旭
   • 郑天玮
   • 郑智全
   • 郑尧光
   • 郑棕光
   • 郑棋光
   • 郑景光
   • 郑皓全
   • 郑昊松
   • 郑楷韬
   • 郑畅翔
   • 郑玮智
   • 郑荣智
   • 郑果晋
   • 郑昊庭
   • 郑果伦
   • 郑果展
   • 郑果哲
   • 郑昊轩
   • 郑昊伦
   • 郑果庭
   • 郑依伦
   • 郑果凌
   • 郑昊哲
   • 郑彤轩
   • 郑敬冬
   • 郑古章
   • 郑棋隆
   • 郑景灿
   • 郑智灿
   • 郑古振
   • 郑景隆
   • 郑皓隆
   • 郑杰遥
   • 郑智谦
   • 郑智远
   • 郑冬彬
   • 郑?#40527;?/li>
   • 郑冬健
   • 郑棋励
   • 郑皓哲
   • 郑敬璋
   • 郑敬达
   • 郑棋耿
   • 郑乔哲
   • 郑木泰
   • 郑乔晋
   • 郑天幽
   • 郑敬瑾
   • 郑宝宇
   • 郑鼎达
   • 郑智高
   • 郑楷瑾
   • 郑古易
   • 郑杰哲
   • 郑鼎勋
   • 郑天南
   • 郑智伦
   • 郑圣达
   • 郑景庭
   • 郑天柏
   • 郑鼎龙
   • 郑杰伦
   • 郑杰晋
   • 郑鼎璋
   • 郑玉彤
   • 郑楠璋
   • 郑楷龙
   • 郑鼎融
   • 郑天劲
   • 郑棋哲
   • 郑棋伦

   郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 郑朝引
   • 郑钦玮
   • 郑善玮
   • 郑朝境
   • 郑圣耀
   • 郑捷玮
   • 郑智玮
   • 郑朝玮
   • 郑捷硕
   • 郑钦维
   • 郑朝维
   • 郑圣腾
   • 郑朝硕
   • 郑智硕
   • 郑善维
   • 郑圣川
   • 郑圣鼎
   • 郑捷誉
   • 郑靖意
   • 郑新圣
   • 郑?#26420;?/li>
   • 郑圣驰
   • 郑圣靖
   • 郑朝誉
   • 郑圣傲
   • 郑懿轩
   • 郑宇善
   • 郑任延
   • 郑宇盛
   • 郑亦凌
   • 郑宇轩
   • 郑全佑
   • 郑亦哲
   • 郑如佑
   • 郑亦顺
   • 郑亦辰
   • 郑亦轩
   • 郑亦展
   • 郑西翔
   • 郑宇哲
   • 郑宇庭
   • 郑亦佑
   • 郑舟轩
   • 郑宇捷
   • 郑西轩
   • 郑任翔
   • 郑宇均
   • 郑宇辰
   • 郑亦伦
   • 郑舟佑
   • 郑亦斯
   • 郑亦钦
   • 郑亦志
   • 郑亦智
   • 郑宇翔
   • 郑亦善
   • 郑亦均
   • 郑宇超
   • 郑宇胜
   • 郑亦余
   • 郑宇顺
   • 郑宇刚
   • 郑亦烈
   • 郑亦延
   • 郑宇志
   • 郑亦庭
   • 郑亦城
   • 郑亦尊
   • 郑亦峻
   • 郑舟辰
   • 郑宇峻
   • 郑亦书
   • 郑宇智
   • 郑宇恩
   • 郑亦胜
   • 郑亦笑
   • 郑亦秀
   • 郑识辰
   • 郑镜辰
   • 郑识均
   • 郑镜余
   • 郑韵辰
   • 郑宇宝
   • 郑瑾轩
   • 郑镜延
   • 郑达城
   • 郑晓城
   • 郑镜佑
   • 郑亦耀
   • 郑宇耀
   • 郑识佑
   • 郑识延
   • 郑宇腾
   • 郑昊岩
   • 郑依征
   • 郑昌依
   • 郑岩坤
   • 郑丰磊
   • 郑昊坤
   • 郑昌坤
   • 郑岩昌
   • 郑金坤
   • 郑依忠
   • 郑玮天
   • 郑玮仁
   • 郑智宇
   • 郑引诚
   • 郑天硕
   • 郑捷宇
   • 郑捷亦
   • 郑朝羽
   • 郑天玮
   • 郑?#26420;?/li>
   • 郑钦宇
   • 郑朝亦
   • 郑少维
   • 郑睿翔
   • 郑瑜翔
   • 郑玮翔
   • 郑瑞翔
   • 郑畅翔
   • 郑玮智
   • 郑玮胜
   • 郑依城
   • 郑?#34892;?/li>
   • 郑?#39029;?/li>
   • 郑金城
   • 郑昌轩
   • 郑昊轩
   • 郑依伦
   • 郑岩书
   • 郑彤轩
   • 郑圣永
   • 郑钦阳
   • 郑世伟
   • 郑捷阳
   • 郑捷远
   • 郑智远
   • 郑新永
   • 郑天幽
   • 郑捷轩
   • 郑宝宇
   • 郑鼎勋
   • 郑钦轩
   • 郑圣锦
   • 郑圣达
   • 郑朝城
   • 郑世坤
   • 郑鼎融
   • 郑?#31449;?/li>
   • 郑丰岩
   • 郑宇良
   • 郑西辰
   • 郑亦刚
   • 郑西佑
   • 郑亦良
   • 郑宇耿
   • 郑丰逸
   • 郑尚坤
   • 郑天翔
   • 郑诚翔
   • 郑岩哲
   • 郑岩轩
   • 郑岩峻
   • 郑朝轩
   • 郑捷益
   • 郑圆融
   • 郑新融
   • 郑圣龙
   • 郑圣瑾
   • 郑引泰
   • 郑智城
   • 郑任轩
   • 郑亦晋
   • 郑捷羽
   • 郑朝宇
   • 郑朝远
   • 郑玮韵
   • 郑新勋
   • 郑朝阳
   • 郑善轩
   • 郑智轩

   郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 郑捷文
   • 郑朝文
   • 郑捷方
   • 郑善仁
   • 郑朝仁
   • 郑朝方
   • 郑博仁
   • 郑朝引
   • 郑渊仁
   • 郑捷仁
   • 郑钦玮
   • 郑博瑞
   • 郑钦瑞
   • 郑善诚
   • 郑捷实
   • 郑善玮
   • 郑朝诚
   • 郑捷睿
   • 郑捷豪
   • 郑新瀚
   • 郑寒睿
   • 郑捷韶
   • 郑朝境
   • 郑朝睿
   • 郑钦华
   • 郑捷玮
   • 郑寒诚
   • 郑善睿
   • 郑捷诚
   • 郑朝韶
   • 郑朝玮
   • 郑博齐
   • 郑捷硕
   • 郑博诚
   • 郑朝豪
   • 郑渊诚
   • 郑捷华
   • 郑朝齐
   • 郑朝实
   • 郑朝银
   • 郑博睿
   • 郑善韶
   • 郑钦维
   • 郑朝维
   • 郑朝瑞
   • 郑朝硕
   • 郑捷齐
   • 郑钦睿
   • 郑钦豪
   • 郑钦诚
   • 郑裕瀚
   • 郑朝华
   • 郑钦韶
   • 郑善维
   • 郑捷瑜
   • 郑钦瑜
   • 郑圣川
   • 郑靖川
   • 郑熙川
   • 郑新川
   • 郑靖晖
   • 郑熙裕
   • 郑捷誉
   • 郑靖意
   • 郑涛承
   • 郑裕熙
   • 郑靖熙
   • 郑新靖
   • 郑新圣
   • 郑裕新
   • 郑?#26420;?/li>
   • 郑靖新
   • 郑熙靖
   • 郑圣靖
   • 郑新晖
   • 郑新熙
   • 郑靖裕
   • 郑裕靖
   • 郑朝誉
   • 郑钦瀚
   • 郑?#26827;?/li>
   • 郑捷瀚
   • 郑朝瀚
   • 郑宇善
   • 郑舟书
   • 郑任延
   • 郑如盛
   • 郑西宵
   • 郑任宏
   • 郑宇盛
   • 郑任清
   • 郑如佑
   • 郑亦顺
   • 郑西翔
   • 郑名捷
   • 郑名斯
   • 郑向盛
   • 郑百胜
   • 郑名善
   • 郑舟轩
   • 郑宇捷
   • 郑西轩
   • 郑任翔
   • 郑西宏
   • 郑名峻
   • 郑舟洋
   • 郑舟宏
   • 郑舟佑
   • 郑亦斯
   • 郑如峰
   • 郑亦钦
   • 郑任江
   • 郑润聪
   • 郑西超
   • 郑亦善
   • 郑名祖
   • 郑宇超
   • 郑任峻
   • 郑任盛
   • 郑宇胜
   • 郑宇顺
   • 郑宇刚
   • 郑西峰
   • 郑舟朋
   • 郑亦尊
   • 郑亦峻
   • 郑舟辰
   • 郑宇峻
   • 郑亦书
   • 郑舟超
   • 郑向超
   • 郑亦胜
   • 郑西博
   • 郑如云
   • 郑亦笑
   • 郑亦秀
   • 郑识辰
   • 郑镜辰
   • 郑识均
   • 郑冰释
   • 郑镜余
   • 郑镜朋
   • 郑?#20116;?/li>
   • 郑镜江
   • 郑润峻
   • 郑润刚
   • 郑镜延
   • 郑翰峻
   • 郑镜佑
   • 郑润书
   • 郑镜宏
   • 郑识佑
   • 郑识延
   • 郑识江
   • 郑识宏
   • 郑尚明
   • 郑少博
   • 郑昌依
   • 郑金承
   • 郑少云
   • 郑雨青
   • 郑仁顺
   • 郑昌秉
   • 郑尚雨
   • 郑明昌
   • 郑文胜
   • 郑昌雨
   • 郑方善
   • 郑承昌
   • 郑方超
   • 郑青尚
   • 郑方胜
   • 郑昌坤
   • 郑尚昌
   • 郑?#26143;?/li>
   • 郑昌承
   • 郑?#37027;?/li>
   • 郑文盛
   • 郑岩昌
   • 郑承雨
   • 郑金坤
   • 郑文顺
   • 郑岸青
   • 郑尚岸
   • 郑钦帆
   • 郑钦冰
   • 郑钦舟
   • 郑玮仁
   • 郑瑜文
   • 郑瑞文
   • 郑捷帆
   • 郑云舟
   • 郑引诚
   • 郑誓文
   • 郑诚文
   • 郑寒舟
   • 郑仁华
   • 郑捷宇
   • 郑文诚
   • 郑文瑜

   郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 郑寒元
   • 郑棋文
   • 郑皓文
   • 郑博文
   • 郑捷文
   • 郑博方
   • 郑景文
   • 郑朝文
   • 郑捷方
   • 郑博月
   • 郑朝方
   • 郑博元
   • 郑博仁
   • 郑皓方
   • 郑雄文
   • 郑渊元
   • 郑杰方
   • 郑渊仁
   • 郑寒月
   • 郑乔文
   • 郑博瑞
   • 郑渊嘉
   • 郑博福
   • 郑渊荣
   • 郑云轻
   • 郑捷豪
   • 郑新瀚
   • 郑寒睿
   • 郑博嘉
   • 郑皓福
   • 郑钦华
   • 郑博闻
   • 郑敬瀚
   • 郑寒诚
   • 郑杰豪
   • 郑乔华
   • 郑博荣
   • 郑乔豪
   • 郑棋豪
   • 郑博齐
   • 郑景豪
   • 郑博诚
   • 郑朝豪
   • 郑楷瀚
   • 郑渊诚
   • 郑捷华
   • 郑楠瀚
   • 郑博睿
   • 郑雄豪
   • 郑雄荣
   • 郑钦豪
   • 郑裕瀚
   • 郑朝华
   • 郑熙瀚
   • 郑棕华
   • 郑棋福
   • 郑博华
   • 郑博豪
   • 郑熙川
   • 郑敬凡
   • 郑靖晖
   • 郑熙敬
   • 郑云鹤
   • 郑涛明
   • 郑熙楠
   • 郑敬晖
   • 郑熙裕
   • 郑?#21619;?/li>
   • 郑涛承
   • 郑琪熙
   • 郑裕熙
   • 郑杰鹤
   • 郑尧鹤
   • 郑敬熙
   • 郑楠晖
   • 郑靖熙
   • 郑楠熙
   • 郑涛雨
   • 郑楷熙
   • 郑熙楷
   • 郑博鹤
   • 郑熙靖
   • 郑新晖
   • 郑涛岸
   • 郑熙义
   • 郑新熙
   • 郑敬港
   • 郑涛奇
   • 郑?#20116;?/li>
   • 郑松瀚
   • 郑博瀚
   • 郑尧瀚
   • 郑钦瀚
   • 郑深蓝
   • 郑棋瀚
   • 郑渊瀚
   • 郑?#26827;?/li>
   • 郑景瀚
   • 郑杰瀚
   • 郑捷瀚
   • 郑朝瀚
   • 郑桦鸿
   • 郑向云
   • 郑向乔
   • 郑任宏
   • 郑任清
   • 郑名云
   • 郑润鸿
   • 郑朴鸿
   • 郑名峰
   • 郑名捷
   • 郑名尧
   • 郑向杰
   • 郑名斯
   • 郑润泽
   • 郑向盛
   • 郑百胜
   • 郑名景
   • 郑向恒
   • 郑名杉
   • 郑向言
   • 郑名善
   • 郑名凯
   • 郑向凯
   • 郑名乔
   • 郑旭博
   • 郑西宏
   • 郑曲博
   • 郑名峻
   • 郑名杰
   • 郑名洪
   • 郑名江
   • 郑舟洋
   • 郑名宏
   • 郑旭清
   • 郑舟宏
   • 郑吉宏
   • 郑旭云
   • 郑旭渊
   • 郑如峰
   • 郑任江
   • 郑润聪
   • 郑名博
   • 郑名祖
   • 郑向皓
   • 郑冰宏
   • 郑向洋
   • 郑翰泽
   • 郑向峰
   • 郑百宏
   • 郑名皓
   • 郑西峰
   • 郑舟朋
   • 郑向超
   • 郑西博
   • 郑如云
   • 郑向宏
   • 郑冰杰
   • 郑润洪
   • 郑冰释
   • 郑鹏宏
   • 郑镜朋
   • 郑?#20116;?/li>
   • 郑镜江
   • 郑桦恒
   • 郑润峻
   • 郑旭瀚
   • 郑鹏君
   • 郑润刚
   • 郑翰峻
   • 郑名瀚
   • 郑润书
   • 郑镜宏
   • 郑桦洋
   • 郑润峰
   • 郑识江
   • 郑识宏
   • 郑翰高
   • 郑润恒
   • 郑?#30007;?/li>
   • 郑文皓
   • 郑文尧
   • 郑雨杭
   • 郑果雨
   • 郑尚明
   • 郑少博
   • 郑?#20301;?/li>
   • 郑果明
   • 郑果岸
   • 郑少云
   • 郑雨青
   • 郑月普
   • 郑文博
   • 郑方杰
   • 郑文栋
   • 郑昌秉
   • 郑文渊
   • 郑雨果
   • 郑月清
   • 郑尚雨

   郑姓历史名人:

   郑板桥:清朝书画家,善画兰竹,秀丽苍劲,亦工书法,所创'板桥体'独具风格,号称'三绝',是'扬州八怪'之一。
   郑成功:明末名将,唐王赐姓朱名成功,授总统使、诏讨大将军,时人称'国姓爷'。
   郑和:明航海家,本姓马,小字三宝,回族。明入宫为宦官,后从燕王起兵,有功,赐姓郑,曾奉命率舰队七下西洋,途经三十余国,最?#23545;?#36798;非洲东岸、红海和伊斯兰圣地麦加。
   郑国:战国时代的水利家,韩国人。出任关中史官,开凿灌溉渠,称为'郑国渠'。
   郑光祖:元朝著名剧作家,他和关汉卿、马致远、白朴被誉为'元曲四大家',有代表作《倩女幽魂》。
   郑虔:唐朝学者、画家。诗词、书法、画俱佳,尤以山水画见长,玄宗?#23454;?#20026;之题字'郑虔三绝'。
   郑旦:春秋晚期,吴、越时的巾帼?#23435;鎩?#37073;旦即西施,经过训练,送到吴国作内应,越王勾践?#23381;?#23581;胆,得以'十年生聚,十年教训',终于灭吴。

   郑姓聚集地:

   迁徙分布
   郑氏最早的发源地是今?#24189;?#30465;?#30007;?#37073;县。在战国时因为韩国所灭,便散迁到?#24189;?#19996;部?#21543;?#19996;、安徽等地间。秦时,19世孙郑袭迁司州?#24189;下?#38451;。27世孙郑其举族迁回荥阳。秦汉以后,郑姓已迁入邻近地区,主要以今山东、安徽、陕西、山西等境为其分布的主要地区。其后29世孙郑宾居山东高密。31世孙郑众之子安世迁居咸阳。因?#20309;?#24093;令'强宗大族,不得聚居',有24世孙南迁至浙江会稽山阴。郑姓大举南迁?#21152;?永嘉之乱'之时。西晋永嘉二年,'中原板荡,衣冠始入闽者八族',其中第四姓即为郑姓。唐初,?#24189;?#37073;氏又有随陈政、陈元光父子移居福建者。唐末,又有?#24189;瞎适?#37073;氏随王潮、王审之入闽。播迁至海外,?#21152;?#28165;朝,现分?#21152;?#27888;国、菲律宾、印尼、马来西亚、?#24189;?#22823;、美国等国家。
   郑姓在台湾是一个满?#40548;?#33635;耀的姓氏,在台湾是第十二大姓,说到台湾的郑氏,人们自然会想起明代收复台湾的郑成功,是他率领数万将士驱走荷兰殖民者,使台湾回到祖国的?#28526;А?#27492;后他留居台湾,使?#33655;?#22810;一郑姓,所以郑成功是台湾郑姓的开山始祖。郑成功收复台湾五月后病死,传至其孙郑克爽时被满清征服,清延曾下令郑成功后裔?#20843;?#26377;郑氏人员全部离台回大陆,可郑姓不仅后裔并未执行,都躲避匿藏起来。大陆郑氏以源源不断涌入台湾,?#28799;?#37073;成功后世族?#23435;?#36991;清廷注意之故所?#38534;?/span>
   堂号
   '博经堂':东汉郑玄,博览群经,几千人从远方来拜他为师。西汉时期的读书人大都专治一经,郑玄却独自力主博通。
   '安远堂'?#27721;?#23459;帝时,郑吉为侍郎,那时外侮屡屡来?#31119;?#37073;吉打败?#39034;?#24072;,使日逐投降。于是?#23454;?#25552;他当司马。为?#23435;?#26041;国境的安全,又派他为西域都护,封安远侯。


   上一条:郑姓女宝宝起名_姓郑的女孩名字(满分/高分)    下一条:谢姓女宝宝起名_姓谢的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48769.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       内蒙古时时推荐号码 排列五算法技巧 时时走势图杀号技巧公式 有好多美女玩pk10 22选5彩票开奖查询 网络捕鱼换人民币紫 p3最近10期试机号列表 黑龙江十一选5 内蒙古时时快三走势 北京快车pk