<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 12:14:00

   导语郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分),郭姓在宋版《百家姓?#20998;?#20301;列第144位。截至2015年,当代郭姓的人口达到1490余万,是中国第17大姓,大约占中国总人口的1.15%。那么郭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   郭姓在宋版《百家姓?#20998;?#20301;列第144位。截至2015年,当代郭姓的人口达到1490余万,是中国第17大姓,大约占中国总人口的1.15%。那么郭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   郭姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 郭松嘉
   • 郭宝元
   • 郭宝谦
   • 郭涛荣
   • 郭伦荣
   • 郭松陌
   • 郭哲嘉
   • 郭哲荣
   • 郭伦旭
   • 郭哲语
   • 郭丰嘉
   • 郭松豪
   • 郭晋嘉
   • 郭展荣
   • 郭瀚月
   • 郭松福
   • 郭松图
   • 郭哲旭
   • 郭晋荣
   • 郭瀚元
   • 郭怀元
   • 郭瀚吉
   • 郭展君
   • 郭冠良
   • 郭柏江
   • 郭冠江
   • 郭柏君
   • 郭波言
   • 郭肖朋
   • 郭冠朋
   • 郭俊材
   • 郭建志
   • 郭瀚曲
   • 郭建利
   • 郭冠伯
   • 郭柏志
   • 郭哲言
   • 郭波杉
   • 郭炫谷
   • 郭建江
   • 郭建君
   • 郭泰君
   • 郭冠宏
   • 郭冠君
   • 郭劲杉
   • 郭泰贤
   • 郭炫庆
   • 郭果原
   • 郭冠震
   • 郭松庆
   • 郭柏德
   • 郭雨高
   • 郭松德
   • 郭柏辉
   • 郭丰贤
   • 郭果峰
   • 郭丰庆
   • 郭宜峰
   • 郭建庆
   • 郭柏毅
   • 郭果烈
   • 郭明高
   • 郭波贤
   • 郭冠辉
   • 郭涛庆
   • 郭果晋
   • 郭冠庆
   • 郭冠德
   • 郭柯辉
   • 郭冠霄
   • 郭丰旭
   • 郭果伦
   • 郭肖辉
   • 郭建贤
   • 郭松年
   • 郭建德
   • 郭柏震
   • 郭松辉
   • 郭松帆
   • 郭果展
   • 郭丰曲
   • 郭松啸
   • 郭柏兴
   • 郭松标
   • 郭果庭
   • 郭果哲
   • 郭劲辉
   • 郭冠兴
   • 郭果洋
   • 郭波毅
   • 郭俊标
   • 郭?#25105;?/li>
   • 郭冠标
   • 郭炫毅
   • 郭风啸
   • 郭俊庆
   • 郭劲霄
   • 郭果恒
   • 郭建兴
   • 郭肖乐
   • 郭丰毅
   • 郭松毅
   • 郭俊贤
   • 郭冠贤
   • 郭建辉
   • 郭松全
   • 郭泰毅
   • 郭波庆
   • 郭果凌
   • 郭果洪
   • 郭泰庆
   • 郭柯泽
   • 郭瀚业
   • 郭泰谦
   • 郭冠鸿
   • 郭晋桦
   • 郭柏鸿
   • 郭哲桦
   • 郭建隆
   • 郭瀚义
   • 郭建绩
   • 郭柏霜
   • 郭肖谦
   • 郭冠灿
   • 郭株桦
   • 郭柯鸿
   • 郭柏遥
   • 郭冠泽
   • 郭瀚楠
   • 郭肖泽
   • 郭瀚群
   • 郭冠遥
   • 郭炫谦
   • 郭冠谦
   • 郭瀚敬
   • 郭宝义
   • 郭劲鸿
   • 郭宝祺
   • 郭果霖
   • 郭果易
   • 郭宜雨
   • 郭雨奇
   • 郭果桦
   • 郭雨东
   • 郭宜明
   • 郭果岸
   • 郭宜霖
   • 郭果东
   • 郭宜奇
   • 郭昊桦
   • 郭宜东
   • 郭东雨
   • 郭雨桦
   • 郭果璋
   • 郭宜桦
   • 郭东奇
   • 郭果秉
   • 郭雨果
   • 郭明桦
   • 郭雨树
   • 郭果林
   • 郭明东
   • 郭果奇
   • 郭果龙
   • 郭果达
   • 郭昊东
   • 郭果润
   • 郭雨杭
   • 郭果杭
   • 郭果来
   • 郭果季
   • 郭宜润
   • 郭果雨
   • 郭雨观
   • 郭果昊
   • 郭雨林
   • 郭晋林
   • 郭晋东
   • 郭晋奇
   • 郭晋宜
   • 郭伦林
   • 郭展杭
   • 郭哲奇
   • 郭展东
   • 郭晋枝
   • 郭哲东
   • 郭展奇
   • 郭展林
   • 郭哲果
   • 郭松奇
   • 郭果松
   • 郭丰林
   • 郭涛奇
   • 郭东涛
   • 郭果涛
   • 郭松林
   • 郭果谨
   • 郭明松
   • 郭昊松
   • 郭宜松

   郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 郭展畅
   • 郭益宁
   • 郭益全
   • 郭轩年
   • 郭宝元
   • 郭展硕
   • 郭宝谦
   • 郭晋宇
   • 郭轩光
   • 郭益光
   • 郭伦荣
   • 郭展光
   • 郭哲宁
   • 郭展羽
   • 郭晋尘
   • 郭轩全
   • 郭晋全
   • 郭展玮
   • 郭宝天
   • 郭哲嘉
   • 郭展宁
   • 郭晋年
   • 郭哲荣
   • 郭晋宁
   • 郭伦旭
   • 郭哲宇
   • 郭哲语
   • 郭丰嘉
   • 郭晋嘉
   • 郭晋畅
   • 郭哲全
   • 郭展荣
   • 郭哲光
   • 郭展宇
   • 郭晋光
   • 郭轩宁
   • 郭哲玮
   • 郭松图
   • 郭哲旭
   • 郭晋荣
   • 郭丰硕
   • 郭晋辰
   • 郭展君
   • 郭冠良
   • 郭晋佑
   • 郭哲均
   • 郭展佑
   • 郭俊利
   • 郭幽志
   • 郭哲辰
   • 郭俊材
   • 郭展辰
   • 郭建志
   • 郭展志
   • 郭炫辰
   • 郭泰佑
   • 郭轩良
   • 郭伦辰
   • 郭宝宇
   • 郭建利
   • 郭俊延
   • 郭?#23383;?/li>
   • 郭柏志
   • 郭哲言
   • 郭哲利
   • 郭炫均
   • 郭炫谷
   • 郭益志
   • 郭泰君
   • 郭哲良
   • 郭泰辰
   • 郭泰延
   • 郭泰贤
   • 郭炫庆
   • 郭丰逸
   • 郭柏德
   • 郭昊庭
   • 郭松德
   • 郭丰贤
   • 郭俊欧
   • 郭依伦
   • 郭彤轩
   • 郭丰庆
   • 郭炫叶
   • 郭俊德
   • 郭果烈
   • 郭昊伦
   • 郭果晋
   • 郭冠德
   • 郭丰旭
   • 郭果伦
   • 郭松年
   • 郭建德
   • 郭昊哲
   • 郭丰磊
   • 郭岩哲
   • 郭果展
   • 郭丰曲
   • 郭果庭
   • 郭果哲
   • 郭泰德
   • 郭泰乐
   • 郭丰乐
   • 郭俊标
   • 郭炫逸
   • 郭炫毅
   • 郭俊庆
   • 郭俊逸
   • 郭肖乐
   • 郭丰毅
   • 郭丰宇
   • 郭昊轩
   • 郭泰欧
   • 郭俊贤
   • 郭松全
   • 郭泰逸
   • 郭泰毅
   • 郭幽德
   • 郭俊磊
   • 郭泰磊
   • 郭果凌
   • 郭炫德
   • 郭泰庆
   • 郭泰谦
   • 郭轩道
   • 郭宝驰
   • 郭益龙
   • 郭晋璋
   • 郭俊远
   • 郭晋桦
   • 郭哲运
   • 郭轩龙
   • 郭幽隆
   • 郭泰遥
   • 郭哲桦
   • 郭建隆
   • 郭建绩
   • 郭哲勋
   • 郭益达
   • 郭展运
   • 郭冠灿
   • 郭哲瑾
   • 郭致远
   • 郭轩达
   • 郭益瑾
   • 郭柏遥
   • 郭哲璋
   • 郭泰远
   • 郭炫绩
   • 郭哲龙
   • 郭展达
   • 郭晋龙
   • 郭晋达
   • 郭泰隆
   • 郭冠遥
   • 郭炫谦
   • 郭展融
   • 郭炫隆
   • 郭晋运
   • 郭展勋
   • 郭展龙
   • 郭宝义
   • 郭轩瑾
   • 郭轩璋
   • 郭益璋
   • 郭宝祺
   • 郭果易
   • 郭岩龙
   • 郭岩达
   • 郭?#20048;?/li>
   • 郭依征
   • 郭昊桦
   • 郭昊运
   • 郭果璋
   • 郭彤彤
   • 郭昊忠
   • 郭彤彤
   • 郭昊龙
   • 郭昊瑾
   • 郭果龙
   • 郭果达
   • 郭昊东
   • 郭果来
   • 郭果昊
   • 郭昊坤
   • 郭晋坤
   • 郭益彤
   • 郭晋林
   • 郭晋东
   • 郭晋奇
   • 郭晋宜
   • 郭伦林
   • 郭展杭
   • 郭展坤
   • 郭哲坤
   • 郭哲奇
   • 郭展东
   • 郭晋枝
   • 郭哲东
   • 郭轩忠

   郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 郭益宁
   • 郭益全
   • 郭轩年
   • 郭展硕
   • 郭晋宇
   • 郭轩光
   • 郭益光
   • 郭轩舟
   • 郭峻宇
   • 郭展羽
   • 郭益瑜
   • 郭轩全
   • 郭轩瑜
   • 郭展玮
   • 郭轩宇
   • 郭哲宇
   • 郭轩羽
   • 郭轩睿
   • 郭益诚
   • 郭展宇
   • 郭益玮
   • 郭轩宁
   • 郭书宇
   • 郭轩齐
   • 郭哲玮
   • 郭轩玮
   • 郭峻玮
   • 郭轩诚
   • 郭益舟
   • 郭丰硕
   • 郭轩瑞
   • 郭峻余
   • 郭书辰
   • 郭星延
   • 郭晋辰
   • 郭幽余
   • 郭幽辰
   • 郭轩余
   • 郭信佑
   • 郭晋佑
   • 郭轩延
   • 郭哲均
   • 郭展佑
   • 郭益辰
   • 郭春佑
   • 郭幽志
   • 郭哲辰
   • 郭展辰
   • 郭信辰
   • 郭益壮
   • 郭信延
   • 郭炫辰
   • 郭泰佑
   • 郭书佑
   • 郭轩良
   • 郭伦辰
   • 郭宝宇
   • 郭俊延
   • 郭轩佑
   • 郭轩辰
   • 郭星辰
   • 郭炫均
   • 郭益志
   • 郭星余
   • 郭益延
   • 郭星佑
   • 郭泰辰
   • 郭泰延
   • 郭信卫
   • 郭丰逸
   • 郭幽逸
   • 郭星卫
   • 郭俊欧
   • 郭依城
   • 郭依伦
   • 郭彤轩
   • 郭炫叶
   • 郭岩轩
   • 郭金城
   • 郭?#35946;?/li>
   • 郭星欧
   • 郭幽锋
   • 郭丰磊
   • 郭岩哲
   • 郭?#34892;?/li>
   • 郭炫逸
   • 郭昌轩
   • 郭岩峻
   • 郭俊逸
   • 郭幽磊
   • 郭岩书
   • 郭丰宇
   • 郭昊轩
   • 郭泰欧
   • 郭星磊
   • 郭信逸
   • 郭幽锐
   • 郭星逸
   • 郭春逸
   • 郭信磊
   • 郭泰逸
   • 郭幽德
   • 郭?#39029;?/li>
   • 郭施欧
   • 郭俊磊
   • 郭泰磊
   • 郭思远
   • 郭轩道
   • 郭益龙
   • 郭俊远
   • 郭益勋
   • 郭信阳
   • 郭哲运
   • 郭益锦
   • 郭轩龙
   • 郭幽隆
   • 郭轩锦
   • 郭川磊
   • 郭哲勋
   • 郭益达
   • 郭展运
   • 郭星阳
   • 郭致远
   • 郭轩达
   • 郭益瑾
   • 郭川逸
   • 郭泰远
   • 郭幽远
   • 郭展融
   • 郭晋运
   • 郭星远
   • 郭展勋
   • 郭轩瑾
   • 郭轩璋
   • 郭川卫
   • 郭益璋
   • 郭依钱
   • 郭岩龙
   • 郭昌坤
   • 郭岩达
   • 郭?#20048;?/li>
   • 郭昌运
   • 郭依征
   • 郭尚勋
   • 郭昌依
   • 郭金坤
   • 郭昊运
   • 郭岩昌
   • 郭昌融
   • 郭昊坤
   • 郭尚坤
   • 郭千玮
   • 郭轩坤
   • 郭晋坤
   • 郭益昌
   • 郭轩承
   • 郭益承
   • 郭益彤
   • 郭川永
   • 郭轩金
   • 郭展坤
   • 郭哲坤
   • 郭川玮
   • 郭轩忠
   • 郭修依
   • 郭益忠
   • 郭峻坤
   • 郭轩青
   • 郭丰岩
   • 郭灿余
   • 郭励佑
   • 郭远欧
   • 郭远志
   • 郭钟卫
   • 郭灿磊
   • 郭临辰
   • 郭钟余
   • 郭远余
   • 郭临卫
   • 郭远乐
   • 郭钟欧
   • 郭灿佑
   • 郭?#20305;?/li>
   • 郭隆逸
   • 郭临磊
   • 郭远磊
   • 郭灿辰
   • 郭远逸
   • 郭远蝶
   • 郭钟辰
   • 郭灿卫
   • 郭灿逸
   • 郭钟逸
   • 郭远利
   • 郭钟磊
   • 郭灿延
   • 郭励延
   • 郭励磊
   • 郭灿欧
   • 郭隆佑

   郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 郭书瑞
   • 郭涛诚
   • 郭书睿
   • 郭轩舟
   • 郭峻宇
   • 郭益瑜
   • 郭涛聚
   • 郭书诚
   • 郭涛瑞
   • 郭轩瑜
   • 郭峻豪
   • 郭书华
   • 郭峻诚
   • 郭峻福
   • 郭峻舟
   • 郭笑豪
   • 郭瀚仁
   • 郭轩睿
   • 郭益诚
   • 郭书宇
   • 郭轩齐
   • 郭峻齐
   • 郭涛睿
   • 郭涛齐
   • 郭峻玮
   • 郭轩诚
   • 郭益舟
   • 郭轩瑞
   • 郭峻余
   • 郭书辰
   • 郭星延
   • 郭书宏
   • 郭信佑
   • 郭星江
   • 郭书朋
   • 郭星伯
   • 郭信宏
   • 郭波秀
   • 郭信江
   • 郭春佑
   • 郭信辰
   • 郭益壮
   • 郭信秀
   • 郭信延
   • 郭书佑
   • 郭瀚西
   • 郭星朋
   • 郭星宏
   • 郭星辰
   • 郭星余
   • 郭星佑
   • 郭信朋
   • 郭昌峻
   • 郭信卫
   • 郭昌祖
   • 郭雨峻
   • 郭秋满
   • 郭星卫
   • 郭雨刚
   • 郭金城
   • 郭尚峻
   • 郭信万
   • 郭星辉
   • 郭?#35946;?/li>
   • 郭承峰
   • 郭星欧
   • 郭幽锋
   • 郭尚祖
   • 郭信辉
   • 郭春辉
   • 郭波锐
   • 郭明书
   • 郭?#34892;?/li>
   • 郭星辉
   • 郭昌轩
   • 郭岩峻
   • 郭尚洪
   • 郭星复
   • 郭尚刚
   • 郭青书
   • 郭明峻
   • 郭施锋
   • 郭岩书
   • 郭星霄
   • 郭尚恒
   • 郭信震
   • 郭星磊
   • 郭信逸
   • 郭幽锐
   • 郭星逸
   • 郭春逸
   • 郭信磊
   • 郭青峰
   • 郭明刚
   • 郭施欧
   • 郭昌恒
   • 郭金峰
   • 郭思远
   • 郭信阳
   • 郭信泽
   • 郭益锦
   • 郭春泽
   • 郭轩锦
   • 郭川磊
   • 郭川辉
   • 郭川锋
   • 郭星阳
   • 郭川逸
   • 郭星鸿
   • 郭信聪
   • 郭星远
   • 郭峻翰
   • 郭峻霖
   • 郭川震
   • 郭星泽
   • 郭川卫
   • 郭春鸿
   • 郭星泽
   • 郭信鸿
   • 郭青尚
   • 郭昌翰
   • 郭依钱
   • 郭昌坤
   • 郭尚昌
   • 郭金承
   • 郭昌运
   • 郭尚霖
   • 郭尚雨
   • 郭尚勋
   • 郭昌依
   • 郭昌承
   • 郭金坤
   • 郭承昌
   • 郭岩昌
   • 郭昌霖
   • 郭雨青
   • 郭明锦
   • 郭岸青
   • 郭明昌
   • 郭尚锦
   • 郭昌雨
   • 郭昌秉
   • 郭雨昌
   • 郭昌融
   • 郭昌明
   • 郭昌锦
   • 郭昌润
   • 郭尚翰
   • 郭?#26143;?/li>
   • 郭承雨
   • 郭尚岸
   • 郭尚坤
   • 郭川诚
   • 郭千玮
   • 郭益昌
   • 郭轩承
   • 郭益承
   • 郭峻明
   • 郭川豪
   • 郭川永
   • 郭峻昌
   • 郭千靖
   • 郭轩金
   • 郭川港
   • 郭川玮
   • 郭川平
   • 郭川晖
   • 郭川靖
   • 郭川布
   • 郭川齐
   • 郭书雨
   • 郭修依
   • 郭川熙
   • 郭川弘
   • 郭书明
   • 郭千华
   • 郭峻坤
   • 郭轩青
   • 郭书承
   • 郭川韶
   • 郭千玄
   • 郭书昌
   • 郭川瑞
   • 郭千瑜
   • 郭川睿
   • 郭尚涛
   • 郭青涛
   • 郭雨翼
   • 郭尚济
   • 郭昌济
   • 郭涛承
   • 郭昌涛
   • 郭金涛
   • 郭钟卫
   • 郭钟余
   • 郭鸿锋
   • 郭钟江
   • 郭钟欧
   • 郭?#20305;?/li>
   • 郭钟震

   郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 郭瀚文
   • 郭涛诚
   • 郭?#20301;?/li>
   • 郭涛荣
   • 郭涛聚
   • 郭松陌
   • 郭涛瑞
   • 郭峻豪
   • 郭书华
   • 郭峻福
   • 郭松豪
   • 郭笑豪
   • 郭瀚泽
   • 郭瀚仁
   • 郭瀚月
   • 郭涛源
   • 郭松福
   • 郭瀚鸿
   • 郭涛睿
   • 郭涛齐
   • 郭瀚元
   • 郭怀元
   • 郭瀚吉
   • 郭书宏
   • 郭波江
   • 郭星江
   • 郭书朋
   • 郭星伯
   • 郭信宏
   • 郭柏江
   • 郭冠江
   • 郭波言
   • 郭肖朋
   • 郭风宏
   • 郭波秀
   • 郭信江
   • 郭冠朋
   • 郭瀚西
   • 郭瀚曲
   • 郭星朋
   • 郭冠伯
   • 郭星宏
   • 郭波杉
   • 郭瀚名
   • 郭建江
   • 郭冠宏
   • 郭信朋
   • 郭冠震
   • 郭雨峻
   • 郭秋满
   • 郭雨高
   • 郭雨刚
   • 郭柏辉
   • 郭果峰
   • 郭宜峰
   • 郭明高
   • 郭波贤
   • 郭信万
   • 郭波辉
   • 郭星辉
   • 郭冠辉
   • 郭涛庆
   • 郭承峰
   • 郭柯辉
   • 郭冠霄
   • 郭肖辉
   • 郭信辉
   • 郭明恒
   • 郭柏震
   • 郭春辉
   • 郭松辉
   • 郭波锐
   • 郭松帆
   • 郭柏兴
   • 郭劲辉
   • 郭冠兴
   • 郭果洋
   • 郭明书
   • 郭波毅
   • 郭?#20301;?/li>
   • 郭涛兴
   • 郭星辉
   • 郭?#25105;?/li>
   • 郭尚洪
   • 郭星复
   • 郭风啸
   • 郭劲霄
   • 郭果恒
   • 郭建兴
   • 郭明峻
   • 郭星霄
   • 郭尚恒
   • 郭信震
   • 郭涛帆
   • 郭建辉
   • 郭风兴
   • 郭青峰
   • 郭波庆
   • 郭明刚
   • 郭涛冰
   • 郭昌恒
   • 郭果洪
   • 郭金峰
   • 郭柯泽
   • 郭瀚业
   • 郭冠鸿
   • 郭柏鸿
   • 郭信泽
   • 郭春泽
   • 郭瀚义
   • 郭川辉
   • 郭柏霜
   • 郭柯鸿
   • 郭冠泽
   • 郭瀚楠
   • 郭瀚晖
   • 郭肖泽
   • 郭星鸿
   • 郭瀚群
   • 郭波鸿
   • 郭峻翰
   • 郭峻霖
   • 郭瀚敬
   • 郭川震
   • 郭波泽
   • 郭星泽
   • 郭风泽
   • 郭劲鸿
   • 郭春鸿
   • 郭风鸿
   • 郭星泽
   • 郭信鸿
   • 郭果霖
   • 郭宜雨
   • 郭雨奇
   • 郭昌翰
   • 郭雨东
   • 郭宜明
   • 郭尚霖
   • 郭果岸
   • 郭宜霖
   • 郭尚雨
   • 郭东雨
   • 郭雨桦
   • 郭昌霖
   • 郭雨青
   • 郭果秉
   • 郭明锦
   • 郭雨果
   • 郭明桦
   • 郭雨树
   • 郭明东
   • 郭雨明
   • 郭岸青
   • 郭明昌
   • 郭昌雨
   • 郭昌秉
   • 郭雨昌
   • 郭昌明
   • 郭果润
   • 郭雨杭
   • 郭雨润
   • 郭昌润
   • 郭尚翰
   • 郭承雨
   • 郭雨翰
   • 郭宜润
   • 郭尚岸
   • 郭果雨
   • 郭雨观
   • 郭明翰
   • 郭雨林
   • 郭峻明
   • 郭川豪
   • 郭川港
   • 郭川平
   • 郭川晖
   • 郭川布
   • 郭书雨
   • 郭川熙
   • 郭川弘
   • 郭书明
   • 郭千华
   • 郭千玄
   • 郭明涛
   • 郭涛岸
   • 郭涛奇
   • 郭明济
   • 郭东涛
   • 郭果涛
   • 郭涛明
   • 郭尚涛
   • 郭明松
   • 郭涛秉
   • 郭青涛
   • 郭?#21619;?/li>
   • 郭雨翼
   • 郭尚济
   • 郭松明
   • 郭昌济

   郭姓历史名人:

   郭子仪:唐朝名将,在中唐平息安?#20998;遥伦?#26102;被尊为尚?#31119;?#20134;称郭令公。
   郭守敬:元代科学家,为元代杰出的天文学家、水利学家和数学家,他主持编制了《授时历》,施行达360年,为我国历史上施行最久的历法。
   郭嘉:三国时,?#32752;?#25805;之谋?#20426;?#22810;谋善战,屡建谋功,尤以官渡之战显名。死时年仅38岁。
   郭璞:东晋?#31532;?#23398;家。博学多才,好古文奇字,注释《尔雅》、《穆天子传》、?#28193;?#28023;经》、《楚辞》等为后世注疏家所推重。
   郭解?#20309;?#27721;游侠。折节?#32422;螅缘?#25253;怨。
   郭纵:战国时,大工商业者。因经营铁冶炼铸造业而成为巨富。

   郭姓聚集地:

   迁徙分布
   春秋战国时期,郭氏除留居于今?#24189;稀?#38485;西、山西省外,已播迁于山东、河北。至秦、汉时,郭氏有部分人徙居江南。汉代及其以后的较长时期内,太原一直是郭氏的发?#29399;?#34893;中心。此外,郭氏在汉代?#38047;?#23621;于今内蒙、甘肃、四川、安徽者。三国时吴国有富春人(今属浙江)郭成。晋代有武昌人(今属湖北)郭翻,闻喜人(今属山西)郭璞于西晋末避乱徙居建康(今江苏南京)。唐初与唐末,?#24189;?#37101;氏曾两次向福建迁徙:一是唐总章年间光州固始人郭淑翁随陈政、陈元光父子入闽开辟漳州,在龙溪郭埭乡安家落户,?#38047;?#23558;将佐郭益,亦随陈氏父子入闽;一是郭?#36816;?#29579;审知从弟王想入闽,家于新宁,子孙传衍于仙游、?#32705;?#21450;南安之蓬?#21512;紜?127年,宋高宗南逃,大批中原人随之逃到江南,居于江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、两广,其中?#28799;?#19981;少郭姓人。以后并有部分人从台湾远徙欧美及东南亚。
   台湾郭姓以台南最多,次为台北?#22270;我濉?#22312;台湾百家姓中名列第十四位。据史载,大陆郭姓迁居入台始于明末清初,最早是福建和广东两地的郭姓后代,随大陆人氏“筚路蓝缕,以启山林”而成行于台的,以后入台郭姓日渐增多,遂使郭姓在台世代相传。
   堂号
   '尊贤堂':战国时燕昭王招贤,郭隗?#36816;?#35828;:'你?#22995;?#36132;,先从我开始。你对我当贤人尊重,比我贤的人就会找你来了。'于是昭王给他建了宫室曰金台,并把他当作老师来尊重。于是乐毅、邹衍、剧?#33391;?#20854;他有才能的人皆来归附燕国。燕国于是强大起来。
   郭姓另外还有'太原'、'华阴'、'冯翊'、'汾阳'等堂号。


   上一条:郭姓女宝宝起名_姓郭的女孩名字(满分/高分)    下一条:马姓女宝宝起名_姓马的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48759.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       彩票开奖查询历史数据 上海时时分析方法 宁夏11选5走势图派彩 进球彩奖金怎么算 四川时时官网下载 12选5直组任 重庆秒速时时 体彩36选7怎么买 广东十一选五走势广东 为什么幸运飞艇这么坑