<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-24 19:25:00

   导语朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分),朱姓在宋版《百家姓?#20998;校?#25490;名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。

   朱姓在宋版《百家姓?#20998;校?#25490;名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   朱姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 朱薇冰
   • 朱柏冰
   • 朱芊冰
   • 朱盈竹
   • 朱芍冰
   • 朱芳瑶
   • 朱芳娇
   • 朱芳霄
   • 朱芳漫
   • 朱花慕
   • 朱娜萱
   • 朱纹萱
   • 朱桐霄
   • 朱花慧
   • 朱桐萱
   • 朱凌萱
   • 朱芳醉
   • 朱芳慕
   • 朱桐蝶
   • 朱芙萱
   • 朱花醉
   • 朱桐慕
   • 朱娥萱
   • 朱桃慕
   • 朱芙娇
   • 朱凌娇
   • 朱花莹
   • 朱桂萱
   • 朱桐瑶
   • 朱芳萱
   • 朱桂莹
   • 朱芝瑶
   • 朱桃瑶
   • 朱桐漫
   • 朱芸娇
   • 朱纹娇
   • 朱桃漫
   • 朱桑萱
   • 朱桂娇
   • 朱芝萱
   • 朱花瑶
   • 朱芙醉
   • 朱桑瑶
   • 朱芸萱
   • 朱薇瑾
   • 朱柳灵
   • 朱映蓉
   • 朱柳瑾
   • 朱柳缦
   • 朱彦璇
   • 朱蕾凝
   • 朱娟兰
   • 朱香莲
   • 朱柳霎
   • 朱薇洁
   • 朱?#32550;?/li>
   • 朱盈蓉
   • 朱美莲
   • 朱彦璐
   • 朱痴梦
   • 朱薇颖
   • 朱?#26412;?/li>
   • 朱蕾碧
   • 朱虹莲
   • 朱彦莲
   • 朱薇嘉
   • 朱薇语
   • 朱柏璇
   • 朱蕾妍
   • 朱?#32550;?/li>
   • 朱虹颖
   • 朱薇华
   • 朱花兰
   • 朱丽菱
   • 朱映莲
   • 朱芊黛
   • 朱薇萍
   • 朱彦凝
   • 朱蕾颖
   • 朱薇菲
   • 朱彦颖
   • 朱柏凝
   • 朱虹凝
   • 朱彦瑾
   • 朱薇妍
   • 朱丽绮
   • 朱柏莲
   • 朱柏璐
   • 朱柏颖
   • 朱柳凝
   • 朱丽嘉
   • 朱南檀
   • 朱南莲
   • 朱彦霞
   • 朱芳妙
   • 朱芙黛
   • 朱纹莲
   • 朱纹玉
   • 朱桐霜
   • 朱芳卉
   • 朱芷巧
   • 朱桂璐
   • 朱芷霞
   • 朱芙霞
   • 朱娟莲
   • 朱芳黛
   • 朱桑缦
   • 朱芝霞
   • 朱芷卉
   • 朱桐璐
   • 朱桑霞
   • 朱娜君
   • 朱桂莲
   • 朱?#26408;?/li>
   • 朱芳妍
   • 朱花璐
   • 朱芳霜
   • 朱芳缦
   • 朱桐黛
   • 朱芙莲
   • 朱芝璐
   • 朱倚黛
   • 朱夏玉
   • 朱芳杏
   • 朱倚璐
   • 朱桂霞
   • 朱芳檀
   • 朱桐莲
   • 朱桃莲
   • 朱桐君
   • 朱芳霞
   • 朱芳莲
   • 朱?#26143;?/li>
   • 朱花缦
   • 朱芳君
   • 朱芝莲
   • 朱桐江
   • 朱娟霞
   • 朱芷洁
   • 朱芝璇
   • 朱芳霎
   • 朱芳璇
   • 朱桃瑾
   • 朱桐洁
   • 朱芷璇
   • 朱恬蓉
   • 朱芳瑾
   • 朱娜颖
   • 朱芙晓
   • 朱倚润
   • 朱桂洁
   • 朱芳蓉
   • 朱芷瑾
   • 朱芝凝
   • 朱芳凝
   • 朱花颖
   • 朱桐蓉
   • 朱芳润
   • 朱芳晓
   • 朱桐润
   • 朱倚晓
   • 朱珍颖
   • 朱桂瑾
   • 朱桑凝
   • 朱桐霎
   • 朱桂凝
   • 朱倚蓉
   • 朱?#23068;?/li>
   • 朱薇涵
   • 朱涵菲
   • 朱薇珺
   • 朱茜菊
   • 朱芳雨
   • 朱芙佳
   • 朱媛菲
   • 朱香柏
   • 朱柳南
   • 朱芳彤
   • 朱清梦
   • 朱茵华
   • 朱薇媛
   • 朱惠菲
   • 朱蕾雅
   • 朱倚佳
   • 朱薇晴
   • 朱蕾淑
   • 朱淑梦
   • 朱珺裳
   • 朱丽雅
   • 朱茹菲
   • 朱寒梦
   • 朱红柏
   • 朱芳妮
   • 朱柏盈
   • 朱雯语
   • 朱芳奇
   • 朱惠菱
   • 朱芸昕
   • 朱芙欣
   • 朱惠语

   朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 朱夏瑶
   • 朱夏影
   • 朱芳瑶
   • 朱娜萱
   • 朱恬瑶
   • 朱凌萱
   • 朱桐蝶
   • 朱凌瑶
   • 朱娜瑶
   • 朱凌娇
   • 朱桐瑶
   • 朱珍瑶
   • 朱芝瑶
   • 朱桃瑶
   • 朱玲缘
   • 朱花瑶
   • 朱桑瑶
   • 朱夏蝶
   • 朱薇瑾
   • 朱柳灵
   • 朱映蓉
   • 朱柳瑾
   • 朱彦璇
   • 朱南璇
   • 朱?#32550;?/li>
   • 朱彦璐
   • 朱痴梦
   • 朱映瑾
   • 朱韵璇
   • 朱丽嫣
   • 朱柏璇
   • 朱韵晓
   • 朱怡瑾
   • 朱丽菱
   • 朱映莲
   • 朱芊黛
   • 朱彦瑾
   • 朱丽绮
   • 朱柏璐
   • 朱丽嘉
   • 朱南檀
   • 朱南莲
   • 朱丽璇
   • 朱娜邑
   • 朱娜黛
   • 朱芙黛
   • 朱娜璐
   • 朱桂璐
   • 朱芳黛
   • 朱桐璐
   • 朱娜君
   • 朱?#26408;?/li>
   • 朱花璐
   • 朱娜忆
   • 朱桐黛
   • 朱凌璐
   • 朱芝璐
   • 朱倚黛
   • 朱夏玉
   • 朱倚璐
   • 朱夏邑
   • 朱芝璇
   • 朱芳璇
   • 朱桃瑾
   • 朱芷璇
   • 朱恬蓉
   • 朱恬晓
   • 朱娜瑾
   • 朱芳瑾
   • 朱娜颖
   • 朱夏瑾
   • 朱芙晓
   • 朱芷瑾
   • 朱芳晓
   • 朱倚晓
   • 朱珍颖
   • 朱桂瑾
   • 朱?#23068;?/li>
   • 朱?#24180;?/li>
   • 朱媛菲
   • 朱柳南
   • 朱芳彤
   • 朱韵婷
   • 朱薇媛
   • 朱薇晴
   • 朱珺裳
   • 朱丽雅
   • 朱韵媛
   • 朱芳妮
   • 朱晴瑛
   • 朱娜昕
   • 朱芸昕
   • 朱媛语
   • 朱娟昕
   • 朱芷妮
   • 朱珍佳
   • 朱夏宛
   • 朱夏彤
   • 朱媛嫣
   • 朱雅绿
   • 朱茹裳
   • 朱娜彤
   • 朱夏妮
   • 朱娜宛
   • 朱丽媛
   • 朱夏依
   • 朱桐彤
   • 朱南芊
   • 朱娜依
   • 朱晴兰
   • 朱韵晴
   • 朱丽岚
   • 朱花彤
   • 朱花昕
   • 朱晴菡
   • 朱薇妮
   • 朱韵昕
   • 朱?#38686;?/li>
   • 朱丽依
   • 朱彦妮
   • 朱怡彤
   • 朱丽佳
   • 朱幽彤
   • 朱映佳
   • 朱玥彤
   • 朱怡昕
   • 朱蕾妮
   • 朱?#24180;?/li>
   • 朱?#22799;?/li>
   • 朱晴琪
   • 朱媛虞
   • 朱晴煜
   • 朱?#32654;?/li>
   • 朱?#21150;?/li>
   • 朱媛榆
   • 朱媛琳
   • 朱茜煜
   • 朱茹烟
   • 朱晴琳
   • 朱晴筠
   • 朱珺煜
   • 朱茹煜
   • 朱晴虞
   • 朱媛琦
   • 朱茜烟
   • 朱茜虞
   • 朱岚虞
   • 朱珺烟
   • 朱?#21525;?/li>
   • 朱娜樱
   • 朱夏樱
   • 朱夏莺
   • 朱娜艺
   • 朱曦萱
   • 朱琼瑶
   • 朱蓝瑶
   • 朱映嘉
   • 朱?#22914;?/li>
   • 朱怡蝶
   • 朱凌菲
   • 朱南嫣
   • 朱芊瑶
   • 朱幽蝶
   • 朱柳瑶
   • 朱怡瑶
   • 朱映蝶
   • 朱恬嫣
   • 朱夏菡
   • 朱彦瑶
   • 朱幽瑶
   • 朱南菲
   • 朱夏嘉
   • 朱夏槐
   • 朱映菲
   • 朱娜嘉
   • 朱丽月
   • 朱夏菱
   • 朱?#36784;?/li>
   • 朱恬菲
   • 朱映缘
   • 朱娜裳
   • 朱娜语
   • 朱映梦
   • 朱桐裳
   • 朱幽绿
   • 朱夏嫣
   • 朱恬语
   • 朱黛嘉
   • 朱缘玲
   • 朱婉裳
   • 朱莹娜
   • 朱玉曦
   • 朱璐瑛
   • 朱巧凌
   • 朱蝶芷
   • 朱瑶凌
   • 朱蝶桐
   • 朱瑶曦
   • 朱乐珍
   • 朱蝶芸

   朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 朱怡羽
   • 朱柔羽
   • 朱幽羽
   • 朱思羽
   • 朱玥羽
   • 朱夏影
   • 朱珊影
   • 朱珊叶
   • 朱珊缘
   • 朱素影
   • 朱倩影
   • 朱玲缘
   • 朱韵秀
   • 朱幽燕
   • 朱柔忆
   • 朱韵嫣
   • 朱韵璇
   • 朱丽嫣
   • 朱怡忆
   • 朱?#20339;?/li>
   • 朱韵瑜
   • 朱韵晓
   • 朱怡瑾
   • 朱韵瑛
   • 朱韵翠
   • 朱?#23478;?/li>
   • 朱玥静
   • 朱娜邑
   • 朱娜忆
   • 朱珊邑
   • 朱夏邑
   • 朱素依
   • 朱翔嫣
   • 朱韵婷
   • 朱柔怡
   • 朱思玥
   • 朱珊依
   • 朱韵媛
   • 朱?#29256;?/li>
   • 朱玥怡
   • 朱岚瑜
   • 朱晴瑛
   • 朱怡思
   • 朱夏宛
   • 朱?#29256;?/li>
   • 朱怡玥
   • 朱媛嫣
   • 朱幽怡
   • 朱韵翔
   • 朱娜宛
   • 朱舒嫣
   • 朱絮嫣
   • 朱翔瑛
   • 朱夏依
   • 朱思怡
   • 朱娜依
   • 朱珊宛
   • 朱韵岚
   • 朱幽思
   • 朱韵晴
   • 朱素宛
   • 朱丽岚
   • 朱?#23068;?/li>
   • 朱幽音
   • 朱岚瑛
   • 朱幽儿
   • 朱?#23478;?/li>
   • 朱思宛
   • 朱韵昕
   • 朱玥宛
   • 朱怡依
   • 朱韵依
   • 朱怡宛
   • 朱丽依
   • 朱幽宛
   • 朱怡彤
   • 朱幽彤
   • 朱幽姗
   • 朱玥彤
   • 朱柔依
   • 朱幽依
   • 朱怡昕
   • 朱?#24180;?/li>
   • 朱柔宛
   • 朱?#22799;?/li>
   • 朱翔铃
   • 朱?#21150;?/li>
   • 朱?#21150;?/li>
   • 朱岚虞
   • 朱馨影
   • 朱思瑛
   • 朱怡瑛
   • 朱?#22914;?/li>
   • 朱怡蝶
   • 朱珊嫣
   • 朱宸嫣
   • 朱馨羽
   • 朱南嫣
   • 朱柔嫣
   • 朱幽影
   • 朱音缘
   • 朱幽嫣
   • 朱幽蝶
   • 朱春嫣
   • 朱怡瑶
   • 朱恬嫣
   • 朱幽瑶
   • 朱柔影
   • 朱姿嫣
   • 朱思影
   • 朱怡嫣
   • 朱思缘
   • 朱秋嫣
   • 朱映缘
   • 朱素嫣
   • 朱?#34425;?/li>
   • 朱怡影
   • 朱幽绿
   • 朱夏嫣
   • 朱姿缘
   • 朱缘玲
   • 朱婉裳
   • 朱缘珊
   • 朱璐瑛
   • 朱迎嫣
   • 朱?#38754;?/li>
   • 朱黛瑛
   • 朱旋嫣
   • 朱珠嫣
   • 朱影娜
   • 朱彩嫣
   • 朱韵馨
   • 朱缘馨
   • 朱忆瑛
   • 朱韵曦
   • 朱忆瑜
   • 朱以珊
   • 朱紫瑛
   • 朱紫嫣
   • 朱梨艳
   • 朱?#21543;?/li>
   • 朱娅艳
   • 朱婉瑜
   • 朱幼珊
   • 朱婉嫣
   • 朱?#24215;?/li>
   • 朱婉婵
   • 朱姿岚
   • 朱紫影
   • 朱韵凌
   • 朱韵夏
   • 朱姿翔
   • 朱幽舒
   • 朱怡婷
   • 朱韵倩
   • 朱怡岚
   • 朱?#30007;?/li>
   • 朱韵娜
   • 朱怡絮
   • 朱怡曦
   • 朱婉缘
   • 朱春岚
   • 朱韵素
   • 朱怡晴
   • 朱婉瑶
   • 朱玥婷
   • 朱缘瑾
   • 朱忆静
   • 朱忆璇
   • 朱忆倩
   • 朱缘璇
   • 朱忆瑾
   • 朱优璇
   • 朱忆晓
   • 朱岚羽
   • 朱忆彤
   • 朱忆姗
   • 朱忆宛
   • 朱璐宛
   • 朱忆妮
   • 朱璐依
   • 朱采婉
   • 朱忆依
   • 朱采依
   • 朱蝶婉
   • 朱忆晴
   • 朱黛岚
   • 朱忆絮
   • 朱缘娅
   • 朱影甜
   • 朱韵歆
   • 朱忆媛
   • 朱韵钰
   • 朱岚影
   • 朱冬岚
   • 朱蝶娅
   • 朱缘瑜
   • 朱蝶嫣
   • 朱瑶翔
   • 朱缘媛

   朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 朱思冰
   • 朱柔羽
   • 朱柔冰
   • 朱思羽
   • 朱素霄
   • 朱倩慕
   • 朱珊影
   • 朱宸婵
   • 朱珊叶
   • 朱纹婵
   • 朱珊缘
   • 朱素影
   • 朱珊漫
   • 朱?#21512;?/li>
   • 朱珊婵
   • 朱倩影
   • 朱倩霄
   • 朱宸慕
   • 朱倩婵
   • 朱韵秀
   • 朱柔忆
   • 朱柔凝
   • 朱柔霎
   • 朱?#20339;?/li>
   • 朱姿静
   • 朱韵瑜
   • 朱思凝
   • 朱思静
   • 朱思润
   • 朱思洁
   • 朱姿洁
   • 朱思霜
   • 朱韵翠
   • 朱?#23478;?/li>
   • 朱柔霜
   • 朱玥静
   • 朱宸霞
   • 朱珊霜
   • 朱?#22909;?/li>
   • 朱素霞
   • 朱素妙
   • 朱笑霜
   • 朱素妍
   • 朱倩霜
   • 朱珊缦
   • 朱珊邑
   • 朱倩缦
   • 朱素缦
   • 朱素霜
   • 朱珊妍
   • 朱纹静
   • 朱宸润
   • 朱珊静
   • 朱素凝
   • 朱珊凝
   • 朱倩霎
   • 朱素霎
   • 朱珊润
   • 朱素洁
   • 朱素依
   • 朱珊雨
   • 朱寒瑜
   • 朱盈姿
   • 朱姿盈
   • 朱柔怡
   • 朱思玥
   • 朱舒华
   • 朱珊依
   • 朱秋柔
   • 朱?#29256;?/li>
   • 朱涵瑜
   • 朱岚瑜
   • 朱柔柔
   • 朱盈思
   • 朱姿香
   • 朱?#22855;?/li>
   • 朱香思
   • 朱怡思
   • 朱春姿
   • 朱思姿
   • 朱秋春
   • 朱雯睿
   • 朱柔思
   • 朱?#22909;?/li>
   • 朱寒睿
   • 朱素雨
   • 朱素姗
   • 朱秋姿
   • 朱柔玫
   • 朱云瑜
   • 朱红姿
   • 朱?#21512;?/li>
   • 朱香春
   • 朱?#33841;?/li>
   • 朱思思
   • 朱素沁
   • 朱秋盈
   • 朱舒嫣
   • 朱絮嫣
   • 朱素明
   • 朱珊姗
   • 朱思盈
   • 朱春柔
   • 朱思怡
   • 朱珊宛
   • 朱纹青
   • 朱幽思
   • 朱思秋
   • 朱?#26469;?/li>
   • 朱素宛
   • 朱珊沁
   • 朱秋玫
   • 朱?#23068;?/li>
   • 朱盼儿
   • 朱思雨
   • 朱思沁
   • 朱盈青
   • 朱幽儿
   • 朱春沁
   • 朱?#23478;?/li>
   • 朱思宛
   • 朱柔明
   • 朱思明
   • 朱幽姗
   • 朱思馥
   • 朱柔依
   • 朱秋姗
   • 朱思青
   • 朱柔沐
   • 朱春儿
   • 朱秋双
   • 朱柔宛
   • 朱春姗
   • 朱柔姗
   • 朱雯歆
   • 朱寒铃
   • 朱翔铃
   • 朱涵歆
   • 朱惠钰
   • 朱舒铃
   • 朱雯诗
   • 朱惠歆
   • 朱?#21150;?/li>
   • 朱雯钰
   • 朱淑钰
   • 朱惠诗
   • 朱馨影
   • 朱思漫
   • 朱思瑛
   • 朱珊瑜
   • 朱宸瑜
   • 朱珊嫣
   • 朱盈瑜
   • 朱宸嫣
   • 朱秋睿
   • 朱馨羽
   • 朱素睿
   • 朱思华
   • 朱柔霄
   • 朱柔嫦
   • 朱盼翠
   • 朱柔嫣
   • 朱秋婵
   • 朱柔漫
   • 朱春翠
   • 朱思睿
   • 朱春嫣
   • 朱思萍
   • 朱珊华
   • 朱倩华
   • 朱春萍
   • 朱素嫦
   • 朱柔华
   • 朱秋慕
   • 朱纹瑜
   • 朱姿婵
   • 朱秋翠
   • 朱馨冰
   • 朱珊凤
   • 朱柔影
   • 朱姿瑜
   • 朱姿嫣
   • 朱春华
   • 朱素华
   • 朱素瑜
   • 朱姿睿
   • 朱思影
   • 朱?#22025;?/li>
   • 朱宸华
   • 朱思缘
   • 朱秋嫣
   • 朱珊碧
   • 朱柔瑜
   • 朱素嫣
   • 朱思嫦
   • 朱香瑜
   • 朱?#34425;?/li>
   • 朱春漫
   • 朱姿缘
   • 朱馨妍

   朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 朱思冰
   • 朱薇冰
   • 朱柏冰
   • 朱芊冰
   • 朱柔冰
   • 朱盈竹
   • 朱香冰
   • 朱芍冰
   • 朱盈冰
   • 朱素霄
   • 朱倩慕
   • 朱芳霄
   • 朱芳漫
   • 朱花慕
   • 朱纹萱
   • 朱纹婵
   • 朱桐霄
   • 朱花慧
   • 朱芳慕
   • 朱珊漫
   • 朱?#21512;?/li>
   • 朱桐慕
   • 朱娥萱
   • 朱桃慕
   • 朱倩霄
   • 朱宸慕
   • 朱桐漫
   • 朱纹娇
   • 朱桃漫
   • 朱柳缦
   • 朱蕾凝
   • 朱香莲
   • 朱柳霎
   • 朱薇洁
   • 朱柔凝
   • 朱盈蓉
   • 朱美莲
   • 朱香霞
   • 朱蕾碧
   • 朱柔霎
   • 朱蕾妍
   • 朱?#32550;?/li>
   • 朱薇华
   • 朱薇萍
   • 朱彦凝
   • 朱玫霞
   • 朱思凝
   • 朱红霞
   • 朱思润
   • 朱玫霞
   • 朱柏凝
   • 朱香凝
   • 朱思洁
   • 朱姿洁
   • 朱虹凝
   • 朱思霜
   • 朱薇妍
   • 朱盈凝
   • 朱柳凝
   • 朱柔霜
   • 朱彦霞
   • 朱芳妙
   • 朱纹莲
   • 朱纹玉
   • 朱宸霞
   • 朱纹妍
   • 朱桐霜
   • 朱珊霜
   • 朱芷霞
   • 朱芙霞
   • 朱?#22909;?/li>
   • 朱桑缦
   • 朱芝霞
   • 朱素霞
   • 朱桑霞
   • 朱纹妙
   • 朱素妙
   • 朱笑霜
   • 朱芳妍
   • 朱芳霜
   • 朱芳缦
   • 朱素妍
   • 朱倩霜
   • 朱珊缦
   • 朱桂霞
   • 朱倩缦
   • 朱素缦
   • 朱芳霞
   • 朱素霜
   • 朱花缦
   • 朱桐江
   • 朱娟霞
   • 朱珊妍
   • 朱纹静
   • 朱宸润
   • 朱芷洁
   • 朱芳霎
   • 朱桐洁
   • 朱素凝
   • 朱珊凝
   • 朱倩霎
   • 朱倚润
   • 朱桂洁
   • 朱芝凝
   • 朱芳凝
   • 朱纹洁
   • 朱素霎
   • 朱芳润
   • 朱桐润
   • 朱桑凝
   • 朱珊润
   • 朱桐霎
   • 朱素洁
   • 朱桂凝
   • 朱薇涵
   • 朱涵菲
   • 朱寒鸣
   • 朱芳雨
   • 朱香柏
   • 朱珊雨
   • 朱清梦
   • 朱寒瑜
   • 朱盈姿
   • 朱茵华
   • 朱姿盈
   • 朱惠菲
   • 朱淑华
   • 朱舒华
   • 朱云华
   • 朱雯碧
   • 朱蕾淑
   • 朱淑梦
   • 朱涵华
   • 朱涵瑜
   • 朱寒梦
   • 朱红柏
   • 朱柏盈
   • 朱盈思
   • 朱玫盈
   • 朱雯语
   • 朱姿香
   • 朱?#22855;?/li>
   • 朱惠菱
   • 朱香思
   • 朱惠语
   • 朱惠舞
   • 朱云菡
   • 朱雯睿
   • 朱?#22909;?/li>
   • 朱寒睿
   • 朱素雨
   • 朱寒华
   • 朱淑菲
   • 朱雯萍
   • 朱红芊
   • 朱柔玫
   • 朱云瑜
   • 朱盈盈
   • 朱倚佩
   • 朱红姿
   • 朱涵菡
   • 朱寒菊
   • 朱茵萍
   • 朱清华
   • 朱?#21512;?/li>
   • 朱清嘉
   • 朱娥佳
   • 朱香春
   • 朱?#33841;?/li>
   • 朱惠兰
   • 朱云梦
   • 朱纹欣
   • 朱惠华
   • 朱桐沐
   • 朱素沁
   • 朱薇清
   • 朱雯嘉
   • 朱云兰
   • 朱香波
   • 朱雯鸣
   • 朱秋盈
   • 朱寒舞
   • 朱素明
   • 朱雯菱
   • 朱芙沁
   • 朱思盈
   • 朱涵绮
   • 朱涵菱
   • 朱媚嘉
   • 朱薇惠
   • 朱纹青
   • 朱彦盈
   • 朱?#26469;?/li>
   • 朱珊沁
   • 朱秋玫
   • 朱涵语
   • 朱惠菡
   • 朱淑语
   • 朱薇雯
   • 朱淑菡

   朱姓历史名人:

   朱元璋?#22909;?#26397;开国皇帝。元末农民起义,他参加了郭?#26377;?#39046;导的红巾军,后来统领了这支起义军。1368年,率军攻克大都(?#26412;品?#20803;朝,建立明朝,号称明太祖。其后共传12代17帝,立国277年。
   朱柏庐:清初居乡教授学生,治学用程、朱为本,提倡知行并进。其《治学格言》世称《朱子家训》,被后世视为中国传统的启蒙教育读本,影响深远。
   朱温:后梁太祖,五代梁王朝建立者。公元907年代唐称帝,后为其子友珪所杀。
   朱士行:三国时第一个去西域求法的僧人,中国僧人讲经往往从他开始。
   朱亥:战国?#29575;浚?#39759;国人。是朱姓最早出人头地的?#23435;鎩?#25454;说他力大无?#30591;?#21191;气过人,曾经凭着40斤重的铁锤,保存了情势危急的赵国。
   朱载堉?#22909;?#26397;音律学家、数学家。

   朱姓聚集地:

   迁徙分布
   朱姓发源于今河南、安?#21344;?#22320;及江苏省境。西汉朱质有二?#27185;?#26417;禹、朱卓。朱禹在东汉后期的党?#20048;?#31096;中被杀,子孙避?#28895;?#21040;丹阳(今属安徽)。朱卓的后裔由于任官的原因,主要是在今陕西、河南、湖北等省境内发?#29399;?#34893;。魏晋以前,朱姓已繁衍到北方河南、山东、安徽等主要地区。唐末有朱葆光迁居湖南。东晋时有朱玮自河南南阳徙居南康(今属江西),其后朱熹侨寓建阳(今属福建)。朱熹之孙朱铨回迁庐陵*今江西吉安),朱铨的5世孙朱章甫于南宋末年避乱徙居吉安府安福县(今属江西),后?#26234;?#33267;广东兴宁宁中乡竹丝湖立业,成为朱氏兴宁竹丝派一世祖。朱章甫的三儿子朱泗于元代徙居罗浮
   (今广西东兴各族自治县东)徐田,此后,子孙繁衍,分布于今广西、广东的许多地方。居住在闽、粤等沿海地区的朱氏,?#29992;?#20195;开始陆续有人移居台湾,进而又有人远徙东南亚及欧美一些国家和地区。朱姓在历史上一直是我国南方的大姓之一。
   朱姓,在台湾是个较有影响的姓氏。清康熙年间,台湾的农民起义首领朱一贵,是落籍台湾的朱氏中较有影响的一个。朱一贵,原福建省长泰人,小名祖。明亡之后,他迁居台湾台南县罗?#22909;牛?#22799;?#25163;?#36215;义,以反清复明相号召,称?#25353;?#26126;重兴元帅”。各地农民纷起回应。他率领义军,在诸罗的赤山取得大胜,人数发展到三十万,进而占领了全台湾。他被推为中兴王,年号永和。后在清政府?#29642;?#36827;攻下,作战失利,他被俘就义。从此,朱一贵在台湾留下了不朽的英名。早在明永历十八年(公元1420年)朱无璋的后裔朱术桂随郑经来台开垦。下淡水港、北投、竹南、竹北、彭佳屿、恒春等地,均有朱氏拓垦的足迹。现今台湾的新竹、台南、基隆等地,是朱姓人氏较多的县。
   堂号
   '白鹿堂':宋朝时大理学家朱熹曾在白鹿?#35789;?#38498;讲学,所以称为'白鹿堂'。
   '居敬堂':朱熹讲学时主张'循序渐进、居敬持志'八个字的教学原则。循序渐进在教学方法上先易后难,由浅入深。居敬持志的意思是教师不但教书,还要育人;不但言教,还要身教,教师的一言一行?#23478;?#20197;身作则,做学生的榜样,所以叫'居敬堂'。
   '折槛堂'?#27721;?#20195;时有槐里令朱云。当时奸臣张禹,欺君害民,作恶多端。但因为皇帝信任他,谁也不敢惹他。朱云却上朝奏本,请杀张禹,这一下触怒了皇帝,立即叫刽子手拉朱云到午朝门外去斩首。朱云却面不改色,侃侃地向皇帝摆出张禹的罪恶?#29575;擔?#22823;讲诛奸臣才能保住社稷的道理。刽子手来拉他去执刑,朱云却双手?#39318;?#37329;殿的门槛,道理还是讲个不完。刽子手用力拉朱云,朱云就是不放门槛,结果?#35757;?#27099;扮断了,刽子手和朱云都倒在地上,皇帝被朱云的忠心和不怕强权的精神感动得醒悟过来,?#22836;?#24182;奖励了朱云,把张禹交大理寺查办。过后大?#23478;?#27966;工人修理殿槛,皇帝意味深长地说:'别修了!留着他可以使我时刻检讨?#32422;海?#20063;勉励大家?#23478;?#35937;朱云一样敢于向我提意见。'
   朱氏还以'凤阳'为堂号。


   上一条:胡姓男宝宝起名_姓胡的l男孩名字(满分/高分)    下一条:朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分)
   本文标题:朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48750.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       网赌时时彩的真实故事 内蒙古体育彩票中奖结果 秒速时时彩开奖记录app 广东时时走势图百度百度贴吧 重庆时时360综合走势图 棋牌平台代理 浙江十一选五开奖 1分时时彩购买 玩重庆时时有人赢吗 四川时时官方网站