<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 14:52:00

   导语黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分),黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%。

   黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。那么黄姓男宝宝应该如何起名呢?我们?#40644;?#26469;看看吧。

   黄姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 黄敬理
   • 黄楷渊
   • 黄炫杰
   • 黄琪栋
   • 黄敬寒
   • 黄柏栋
   • 黄柏福
   • 黄楷博
   • 黄敬哲
   • 黄建宁
   • 黄楠博
   • 黄熙高
   • 黄熙原
   • 黄鹏元
   • 黄肖杰
   • 黄楷栋
   • 黄肖博
   • 黄泰景
   • 黄敬原
   • 黄祺峰
   • 黄楷智
   • 黄敬尧
   • 黄俊嘉
   • 黄俊尧
   • 黄熙尧
   • 黄鹏嘉
   • 黄劲文
   • 黄俊元
   • 黄泰嘉
   • 黄建皓
   • 黄敬普
   • 黄冠皓
   • 黄楠云
   • 黄冠宁
   • 黄鹏荣
   • 黄敬庭
   • 黄敬洋
   • 黄柏华
   • 黄敬博
   • 黄鼎棋
   • 黄祺云
   • 黄泰栋
   • 黄敬洪
   • 黄琪哲
   • 黄冠晴
   • 黄柏博
   • 黄炫嘉
   • 黄泰元
   • 黄楠杰
   • 黄建方
   • 黄肖嘉
   • 黄建豪
   • 黄建栋
   • 黄俊皓
   • 黄波荣
   • 黄柏尧
   • 黄琪皓
   • 黄泰乔
   • 黄肖华
   • 黄冠雄
   • 黄冠月
   • 黄建嘉
   • 黄冠栋
   • 黄柏清
   • 黄风轻
   • 黄楷腾
   • 黄建荣
   • 黄敬伦
   • 黄建闲
   • 黄柏嘉
   • 黄祺宝
   • 黄建元
   • 黄风栋
   • 黄冠杰
   • 黄冠文
   • 黄风嘉
   • 黄冠渊
   • 黄炫荣
   • 黄肖云
   • 黄楠智
   • 黄炫景
   • 黄敬栋
   • 黄建云
   • 黄琪洋
   • 黄柏智
   • 黄肖天
   • 黄敬恒
   • 黄冠福
   • 黄楷瀚
   • 黄鼎栋
   • 黄敬云
   • 黄敬杰
   • 黄柏豪
   • 黄炫元
   • 黄敬凯
   • 黄楠尧
   • 黄琪云
   • 黄建文
   • 黄俊棋
   • 黄侠文
   • 黄炫皓
   • 黄敬耀
   • 黄冠豪
   • 黄敬高
   • 黄波嘉
   • 黄楠栋
   • 黄劲杰
   • 黄劲博
   • 黄敬皓
   • 黄熙皓
   • 黄俊栋
   • 黄泰皓
   • 黄祺凯
   • 黄琪景
   • 黄炫栋
   • 黄波尧
   • 黄晖杰
   • 黄敬棕
   • 黄楠耿
   • 黄冠华
   • 黄肖元
   • 黄楠雄
   • 黄建雄
   • 黄俊凯
   • 黄冠熊
   • 黄波元
   • 黄建福
   • 黄楷皓
   • 黄泰月
   • 黄泰杰
   • 黄楠瀚
   • 黄敬瀚
   • 黄琪渊
   • 黄冠尧
   • 黄风月
   • 黄熙栋
   • 黄楠耀
   • 黄柏荣
   • 黄炫乔
   • 黄敬清
   • 黄泰尧
   • 黄南杰
   • 黄鼎凯
   • 黄风元
   • 黄鼎高
   • 黄楷峰
   • 黄楷闲
   • 黄敬烈
   • 黄炫尧
   • 黄风杰
   • 黄鼎原
   • 黄楷尧
   • 黄若原
   • 黄若峰
   • 黄国烈
   • 黄国洪
   • 黄若凌
   • 黄苑哲
   • 黄鹏吉
   • 黄健哲
   • 黄彬哲
   • 黄强恒
   • 黄若伦
   • 黄章原
   • 黄国高
   • 黄国哲
   • 黄浩气
   • 黄强晋
   • 黄强洋
   • 黄健洪
   • 黄强哲
   • 黄彬庭
   • 黄国原
   • 黄若晋
   • 黄健凌
   • 黄彬洋
   • 黄健展
   • 黄若哲
   • 黄浩高
   • 黄康峰
   • 黄国恒
   • 黄彬恒
   • 黄国晋
   • 黄鹏旭
   • 黄雪芹
   • 黄国庭
   • 黄国耿
   • 黄国峰
   • 黄健伦
   • 黄浩原
   • 黄健洋
   • 黄若庭
   • 黄若恒
   • 黄瀚庆
   • 黄瀚贤
   • 黄瀚标
   • 黄瀚毅
   • 黄建桦
   • 黄望杰
   • 黄健皓

   黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 黄敬理
   • 黄楷渊
   • 黄炫杰
   • 黄琪栋
   • 黄敬寒
   • 黄柏栋
   • 黄柏福
   • 黄楷博
   • 黄敬哲
   • 黄建宁
   • 黄楠博
   • 黄熙高
   • 黄熙原
   • 黄鹏元
   • 黄肖杰
   • 黄楷栋
   • 黄肖博
   • 黄泰景
   • 黄敬原
   • 黄祺峰
   • 黄楷智
   • 黄敬尧
   • 黄俊嘉
   • 黄俊尧
   • 黄熙尧
   • 黄鹏嘉
   • 黄劲文
   • 黄俊元
   • 黄泰嘉
   • 黄建皓
   • 黄敬普
   • 黄冠皓
   • 黄楠云
   • 黄冠宁
   • 黄鹏荣
   • 黄敬庭
   • 黄敬洋
   • 黄柏华
   • 黄敬博
   • 黄鼎棋
   • 黄祺云
   • 黄泰栋
   • 黄敬洪
   • 黄琪哲
   • 黄冠晴
   • 黄柏博
   • 黄炫嘉
   • 黄泰元
   • 黄楠杰
   • 黄建方
   • 黄肖嘉
   • 黄建豪
   • 黄建栋
   • 黄俊皓
   • 黄波荣
   • 黄柏尧
   • 黄琪皓
   • 黄泰乔
   • 黄肖华
   • 黄冠雄
   • 黄冠月
   • 黄建嘉
   • 黄冠栋
   • 黄柏清
   • 黄风轻
   • 黄楷腾
   • 黄建荣
   • 黄敬伦
   • 黄建闲
   • 黄柏嘉
   • 黄祺宝
   • 黄建元
   • 黄风栋
   • 黄冠杰
   • 黄冠文
   • 黄风嘉
   • 黄冠渊
   • 黄炫荣
   • 黄肖云
   • 黄楠智
   • 黄炫景
   • 黄敬栋
   • 黄建云
   • 黄琪洋
   • 黄柏智
   • 黄肖天
   • 黄敬恒
   • 黄冠福
   • 黄楷瀚
   • 黄鼎栋
   • 黄敬云
   • 黄敬杰
   • 黄柏豪
   • 黄炫元
   • 黄敬凯
   • 黄楠尧
   • 黄琪云
   • 黄建文
   • 黄俊棋
   • 黄侠文
   • 黄炫皓
   • 黄敬耀
   • 黄冠豪
   • 黄敬高
   • 黄波嘉
   • 黄楠栋
   • 黄劲杰
   • 黄劲博
   • 黄敬皓
   • 黄熙皓
   • 黄俊栋
   • 黄泰皓
   • 黄祺凯
   • 黄琪景
   • 黄炫栋
   • 黄波尧
   • 黄晖杰
   • 黄敬棕
   • 黄楠耿
   • 黄冠华
   • 黄肖元
   • 黄楠雄
   • 黄建雄
   • 黄俊凯
   • 黄冠熊
   • 黄波元
   • 黄建福
   • 黄楷皓
   • 黄泰月
   • 黄泰杰
   • 黄楠瀚
   • 黄敬瀚
   • 黄琪渊
   • 黄冠尧
   • 黄风月
   • 黄熙栋
   • 黄楠耀
   • 黄柏荣
   • 黄炫乔
   • 黄敬清
   • 黄泰尧
   • 黄南杰
   • 黄鼎凯
   • 黄风元
   • 黄鼎高
   • 黄楷峰
   • 黄楷闲
   • 黄敬烈
   • 黄炫尧
   • 黄风杰
   • 黄鼎原
   • 黄楷尧
   • 黄若原
   • 黄若峰
   • 黄国烈
   • 黄国洪
   • 黄若凌
   • 黄苑哲
   • 黄鹏吉
   • 黄健哲
   • 黄彬哲
   • 黄强恒
   • 黄若伦
   • 黄章原
   • 黄国高
   • 黄国哲
   • 黄浩气
   • 黄强晋
   • 黄强洋
   • 黄健洪
   • 黄强哲
   • 黄彬庭
   • 黄国原
   • 黄若晋
   • 黄健凌
   • 黄彬洋
   • 黄健展
   • 黄若哲
   • 黄浩高
   • 黄康峰
   • 黄国恒
   • 黄彬恒
   • 黄国晋
   • 黄鹏旭
   • 黄雪芹
   • 黄国庭
   • 黄国耿
   • 黄国峰
   • 黄健伦
   • 黄浩原
   • 黄健洋
   • 黄若庭
   • 黄若恒
   • 黄瀚庆
   • 黄瀚贤
   • 黄瀚标
   • 黄瀚毅
   • 黄建桦
   • 黄望杰
   • 黄健皓

   黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 黄炫硕
   • 黄泰翔
   • 黄新恩
   • 黄幽捷
   • 黄识玮
   • 黄信翔
   • 黄靖轩
   • 黄鼎轩
   • 黄镜维
   • 黄圣翔
   • 黄鼎城
   • 黄圣智
   • 黄新翔
   • 黄圣刚
   • 黄俊维
   • 黄圣耿
   • 黄鼎翔
   • 黄星玮
   • 黄幽仁
   • 黄俊玮
   • 黄圣盛
   • 黄俊翔
   • 黄?#21335;?/li>
   • 黄春玮
   • 黄圣腾
   • 黄幽胜
   • 黄泰维
   • 黄鼎益
   • 黄?#37027;?/li>
   • 黄炫玮
   • 黄泰硕
   • 黄镜玮
   • 黄圣超
   • 黄幽睿
   • 黄圣捷
   • 黄幽瑞
   • 黄裕轩
   • 黄鼎恩
   • 黄靖翔
   • 黄韵尘
   • 黄圣恩
   • 黄星维
   • 黄幽智
   • 黄圣哲
   • 黄圣耀
   • 黄圣峻
   • 黄韵诚
   • 黄商轩
   • 黄伟宸
   • 黄伟轩
   • 黄韵舟
   • 黄野刚
   • 黄野轩
   • 黄镜宇
   • 黄韵舟
   • 黄韵宇
   • 黄章轩
   • 黄识亦
   • 黄韵羽
   • 黄识宇
   • 黄伟刚
   • 黄绍轩
   • 黄伟峻
   • 黄晨轩
   • 黄宝逸
   • 黄野胜
   • 黄伟捷
   • 黄幽龙
   • 黄伟智
   • 黄泰勋
   • 黄晨翔
   • 黄幽达
   • 黄韵龙
   • 黄镜勋
   • 黄俊勋
   • 黄识运
   • 黄星融
   • 黄识勋
   • 黄伟胜
   • 黄商翔
   • 黄炫融
   • 黄炫勋
   • 黄信勋
   • 黄章翔
   • 黄伟超
   • 黄星运
   • 黄镜运
   • 黄幽锦
   • 黄引泰
   • 黄天幽
   • 黄善誉
   • 黄天余
   • 黄钦伟
   • 黄少辰
   • 黄捷勇
   • 黄引志
   • 黄朝誉
   • 黄捷誉
   • 黄朝伟
   • 黄朝唯
   • 黄天佑
   • 黄天辰
   • 黄智野
   • 黄引辰
   • 黄善勇
   • 黄智勇
   • 黄钦勇
   • 黄钦唯
   • 黄智伟
   • 黄善伟
   • 黄捷伟
   • 黄川翔
   • 黄泰宇
   • 黄炫宇
   • 黄泰宇
   • 黄春宇
   • 黄野诚
   • 黄信宇
   • 黄绍玮
   • 黄绍硕
   • 黄幽光
   • 黄幽全
   • 黄俊宇
   • 黄星宇
   • 黄章境
   • 黄商玮
   • 黄幽宇
   • 黄伟瑜
   • 黄章硕
   • 黄?#20843;?/li>
   • 黄星羽
   • 黄信亦
   • 黄章玮
   • 黄伟诚
   • 黄章维
   • 黄泰羽
   • 黄圣睿
   • 黄圣玮
   • 黄川岩
   • 黄圣瑜
   • 黄?#21525;?/li>
   • 黄圣坤
   • 黄圣昊
   • 黄新硕
   • 黄靖硕
   • 黄鼎岩
   • 黄鼎维
   • 黄圣图
   • 黄圣齐
   • 黄圣瑞
   • 黄圣硕
   • 黄圣青
   • 黄圣昌
   • 黄圣宁
   • 黄川坤
   • 黄鼎玮
   • 黄圣忠
   • 黄鼎坤
   • 黄鼎硕
   • 黄圣诚
   • 黄圣依
   • 黄靖坤
   • 黄裕玮
   • 黄星阳
   • 黄镜辰
   • 黄思远
   • 黄识均
   • 黄韵辰
   • 黄识佑
   • 黄幽远
   • 黄泰远
   • 黄致远
   • 黄镜佑
   • 黄识辰
   • 黄镜余
   • 黄星远
   • 黄俊远
   • 黄识延
   • 黄宝宇
   • 黄幽隆
   • 黄镜延
   • 黄钦磊
   • 黄玮誉
   • 黄朝卫
   • 黄钦叶
   • 黄智磊
   • 黄朝叶
   • 黄誓伟
   • 黄烨伟
   • 黄钦逸
   • 黄钦卫
   • 黄齐伟
   • 黄银伟
   • 黄朝磊
   • 黄捷欧
   • 黄钦欧
   • 黄捷逸
   • 黄捷磊
   • 黄朝逸
   • 黄捷卫

   黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 黄星博
   • 黄识瑞
   • 黄识文
   • 黄星闲
   • 黄信斯
   • 黄星仁
   • 黄新恩
   • 黄镜睿
   • 黄新胜
   • 黄川峰
   • 黄幽捷
   • 黄识玮
   • 黄新峰
   • 黄识方
   • 黄熙顺
   • 黄施瑞
   • 黄熙捷
   • 黄鹏仁
   • 黄信翔
   • 黄熙盛
   • 黄靖轩
   • 黄星渊
   • 黄春盛
   • 黄新渊
   • 黄星诚
   • 黄风顺
   • 黄春豪
   • 黄镜齐
   • 黄识睿
   • 黄川刚
   • 黄识齐
   • 黄裕瀚
   • 黄信清
   • 黄施普
   • 黄鹏诚
   • 黄星银
   • 黄镜维
   • 黄波盛
   • 黄镜华
   • 黄星文
   • 黄新洋
   • 黄熙峻
   • 黄川洪
   • 黄新翔
   • 黄信睿
   • 黄熙刚
   • 黄圣刚
   • 黄靖闲
   • 黄信诚
   • 黄波钦
   • 黄千峻
   • 黄星玮
   • 黄星瑜
   • 黄靖刚
   • 黄幽仁
   • 黄星钦
   • 黄圣盛
   • 黄春玮
   • 黄新捷
   • 黄镜韶
   • 黄信文
   • 黄镜方
   • 黄信豪
   • 黄信钦
   • 黄川瀚
   • 黄幽胜
   • 黄思睿
   • 黄新刚
   • 黄新盛
   • 黄星盛
   • 黄川祖
   • 黄星豪
   • 黄识福
   • 黄镜玮
   • 黄圣超
   • 黄幽睿
   • 黄施豪
   • 黄圣捷
   • 黄幽瑞
   • 黄裕博
   • 黄星华
   • 黄裕轩
   • 黄星捷
   • 黄靖翔
   • 黄信韶
   • 黄星雄
   • 黄镜豪
   • 黄新顺
   • 黄信博
   • 黄镜诚
   • 黄风瑞
   • 黄镜瑜
   • 黄镜文
   • 黄秋深
   • 黄熙胜
   • 黄星维
   • 黄星韶
   • 黄新雄
   • 黄风诚
   • 黄识华
   • 黄新云
   • 黄圣峻
   • 黄新博
   • 黄韵诚
   • 黄新闲
   • 黄识豪
   • 黄川峻
   • 黄星瑞
   • 黄鹏齐
   • 黄靖博
   • 黄星善
   • 黄星福
   • 黄春文
   • 黄秋胜
   • 黄商轩
   • 黄镜西
   • 黄识帆
   • 黄镜帆
   • 黄浩峻
   • 黄伟宸
   • 黄韵舟
   • 黄野刚
   • 黄浩修
   • 黄雪峻
   • 黄镜宇
   • 黄韵舟
   • 黄晨峰
   • 黄晨书
   • 黄绍洋
   • 黄识亦
   • 黄识宇
   • 黄绍峻
   • 黄伟刚
   • 黄?#24403;?/li>
   • 黄镜向
   • 黄绍轩
   • 黄伟峻
   • 黄镜舟
   • 黄镜名
   • 黄晨轩
   • 黄绍刚
   • 黄绍寒
   • 黄浩胜
   • 黄野胜
   • 黄识润
   • 黄伟捷
   • 黄鹏锦
   • 黄识翰
   • 黄晨翔
   • 黄镜勋
   • 黄晨云
   • 黄春翰
   • 黄识运
   • 黄星融
   • 黄识勋
   • 黄镜霖
   • 黄信霖
   • 黄信锦
   • 黄伟胜
   • 黄绍渊
   • 黄商翔
   • 黄秋潭
   • 黄镜锦
   • 黄识霖
   • 黄信勋
   • 黄识锦
   • 黄伟超
   • 黄绍捷
   • 黄星运
   • 黄紫胜
   • 黄春霖
   • 黄星锦
   • 黄商博
   • 黄浩顺
   • 黄海尊
   • 黄镜翰
   • 黄浩然
   • 黄镜运
   • 黄浩捷
   • 黄绍云
   • 黄绍闲
   • 黄紫然
   • 黄星润
   • 黄浩朝
   • 黄信翰
   • 黄幽锦
   • 黄晨超
   • 黄瀚川
   • 黄千凡
   • 黄少风
   • 黄?#30007;?/li>
   • 黄方星
   • 黄?#30007;?/li>
   • 黄方秋
   • 黄文春
   • 黄钦星
   • 黄朝信
   • 黄善誉
   • 黄朝拂
   • 黄博春

   黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 黄星博
   • 黄楷渊
   • 黄波豪
   • 黄敬寒
   • 黄识文
   • 黄星闲
   • 黄柏福
   • 黄楷博
   • 黄川峰
   • 黄新峰
   • 黄识方
   • 黄楠博
   • 黄熙顺
   • 黄熙高
   • 黄熙捷
   • 黄波清
   • 黄熙原
   • 黄鹏仁
   • 黄鹏元
   • 黄熙盛
   • 黄星渊
   • 黄新渊
   • 黄风顺
   • 黄肖博
   • 黄春豪
   • 黄祺峰
   • 黄风华
   • 黄裕瀚
   • 黄熙尧
   • 黄鹏嘉
   • 黄劲文
   • 黄信清
   • 黄施普
   • 黄鹏诚
   • 黄敬普
   • 黄波盛
   • 黄熙闲
   • 黄楠云
   • 黄鹏荣
   • 黄镜华
   • 黄敬洋
   • 黄柏华
   • 黄敬博
   • 黄星文
   • 黄祺云
   • 黄敬洪
   • 黄波云
   • 黄新洋
   • 黄熙峻
   • 黄柏博
   • 黄川洪
   • 黄建方
   • 黄熙刚
   • 黄建豪
   • 黄风豪
   • 黄波荣
   • 黄肖华
   • 黄靖闲
   • 黄冠雄
   • 黄波钦
   • 黄柏清
   • 黄风轻
   • 黄鹏文
   • 黄熙博
   • 黄建闲
   • 黄熙寒
   • 黄风栋
   • 黄信文
   • 黄冠文
   • 黄镜方
   • 黄风嘉
   • 黄信豪
   • 黄冠渊
   • 黄肖云
   • 黄川瀚
   • 黄建云
   • 黄琪洋
   • 黄敬恒
   • 黄星豪
   • 黄识福
   • 黄冠福
   • 黄楷瀚
   • 黄施豪
   • 黄敬云
   • 黄柏豪
   • 黄琪云
   • 黄建文
   • 黄侠文
   • 黄冠豪
   • 黄波嘉
   • 黄裕博
   • 黄星华
   • 黄风云
   • 黄劲博
   • 黄熙皓
   • 黄星雄
   • 黄镜豪
   • 黄风文
   • 黄信博
   • 黄鹏豪
   • 黄熙云
   • 黄熙欢
   • 黄波尧
   • 黄晖杰
   • 黄冠华
   • 黄风瑞
   • 黄风博
   • 黄楠雄
   • 黄镜文
   • 黄建雄
   • 黄风寒
   • 黄冠熊
   • 黄波元
   • 黄秋深
   • 黄熙胜
   • 黄建福
   • 黄新雄
   • 黄楠瀚
   • 黄敬瀚
   • 黄风诚
   • 黄琪渊
   • 黄识华
   • 黄新云
   • 黄新博
   • 黄新闲
   • 黄识豪
   • 黄风月
   • 黄熙栋
   • 黄鹏齐
   • 黄靖博
   • 黄敬清
   • 黄星福
   • 黄风元
   • 黄春文
   • 黄楷峰
   • 黄楷闲
   • 黄风杰
   • 黄熙清
   • 黄若峰
   • 黄国洪
   • 黄识帆
   • 黄镜帆
   • 黄浩峻
   • 黄浩洋
   • 黄鹏吉
   • 黄强恒
   • 黄浩气
   • 黄强洋
   • 黄浩修
   • 黄健洪
   • 黄雪峻
   • 黄晨峰
   • 黄彬洋
   • 黄浩高
   • 黄绍洋
   • 黄康峰
   • 黄国恒
   • 黄彬恒
   • 黄?#21697;?/li>
   • 黄浩恒
   • 黄?#24403;?/li>
   • 黄鹏旭
   • 黄镜向
   • 黄雪芹
   • 黄国峰
   • 黄浩原
   • 黄镜名
   • 黄健洋
   • 黄若恒
   • 黄瀚兴
   • 黄瀚庆
   • 黄瀚贤
   • 黄瀚辉
   • 黄瀚标
   • 黄瀚毅
   • 黄绍寒
   • 黄浩胜
   • 黄望杰
   • 黄识润
   • 黄若普
   • 黄浩渊
   • 黄鹏锦
   • 黄识翰
   • 黄风翰
   • 黄劲翰
   • 黄国欢
   • 黄波翰
   • 黄晨云
   • 黄春翰
   • 黄浩博
   • 黄浩尧
   • 黄健清
   • 黄望博
   • 黄悟云
   • 黄风润
   • 黄彬闲
   • 黄彬渊
   • 黄苑博
   • 黄风桦
   • 黄健闲

   黄姓历史名人:

   黄宗羲?#22909;?#28165;之际杰出思想家、史学家。所著《明儒学案》、?#31471;?#20803;学案》为中国历史上系统的哲学思想专著,开辟了清代史学研究的风气,是明末清初三大思想家之一。
   黄慎:清代画家。善画人物,兼工花鸟、山水。为'扬州八怪'之一。
   黄庭坚:北宋文学家。其诗与苏轼并称'苏黄',开创了江西诗派。也是宋代四大书法家之一。
   黄盖:三国时吴国将领。与周喻用苦肉计,诱曹操受降,用火破曹。
   黄道婆:元初女纺织家。在海南岛居住了三十多年,学习?#27515;?#26063;民间的纺织?#38469;?#24182;加以改进和发明,晚年反归?#19990;錚?#20256;授纺织?#38469;酢?/span>
   黄石公:秦朝末人,熟知兵法,曾于下邳圯(桥)上赠张良《太公兵法》。
   黄歇:战国时楚相,因有功,被封为春伸?#30591;?#20026;战国时著名的四公子之一。

   黄姓聚集地:

   迁徙分布
   黄姓最早的发源地应在金河南省潢川县西部一带。黄国灭于楚之后,黄姓族人散居四方。有地北逃至河南中部,大批则?#40644;?#20869;迁到楚国腹地(今河?#26412;常?#20170;黄冈、黄陂、黄安、黄梅等地,据说均因黄人迁?#30805;?#24471;名。其中有一支内迁到楚都郢(今江陵、荆州),又有一支迁到江夏安陆(今湖北云梦县东南一带)。秦汉之时,黄姓已称盛于长江中游及以北河南、安徽等地。黄姓大举南迁?#21152;?#35199;晋末年,因中原士族大举南迁,使黄姓在南方的分布更广泛。与此同时,黄姓已同胡、林、?#38534;?#37073;、丘、何、曾等八族迁入闽(福建),成为后来入闽的'八大姓氏'之一。经过魏晋至隋唐时期的?#27426;?#36801;徙?#22836;?#34893;,黄姓形成了今河南、湖北、四川、江苏、福建、广西等地望族。宋代有黄潜善,其九个儿子散处广东各地,以?#20998;?#23621;多,后发展成为广东大姓。北?#25991;?#37329;兵功入开封,河南固始人黄建联南徙杭州,后成为杭州著姓,支分漳浦、饶?#20581;?#38470;丰等地。宋元之际,黄氏称盛于闽粤,至明末清初,开?#23478;?#23621;台湾,后来又有不少人播迁至海外。黄姓是我国一个比较典型的南方姓氏。
   台湾黄姓仅次于?#38534;?#26519;,居第三。是明末跟随郑成功收复台湾的大军而大量入台的。到清代,福建和广东等省来台居住、据荒的人络绎于道。

   黄氏有一些人融入壮、瑶、侗、水、?#23478;饋?#34507;等少数民族。唐代以前黄氏已在岭南、西南地区的一些少数民族中扎根。其中,为蛋民者,居于广州沙南;迁到广西黄洞者,叫黄洞蛮,大多为壮族;融入瑶族者,分布相当广?#28023;?#23621;于广西、广东、湖南、云南、贵州?#30007;?#22810;县、乡,以广西居多。

   堂号

   '宽和堂'?#27721;?#20195;黄霸为河南太守。当时的官吏都很严肃,黄霸为政独尚宽和。宣帝时,他任廷正(司法官),因事被关在监狱。从官到民?#40644;?#20026;他呼冤,终于平反昭雪。
   '江夏堂':后汉黄香,小时死了?#30422;祝?#20182;对?#30422;?#26368;孝,夏天用扇子把?#30422;?#30340;席子扇凉,冬天把?#30422;?#30340;被?#28843;取?#20154;夸他?#30007;ⅲ?天下无双,江夏黄童!'
   黄姓堂号还有'思敬'、'逸敦'、'敦睦'、'炽昌'等。'炽昌堂'以黄峭山公外八句诗末'炽昌'二字为名。


   上一条:带庄字的公司名字大全_用庄字起公司名字    下一条:带峰字的公司名字大全_用峰字起公司名字
   本文标题:黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48734.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       新时时几点开始 时时彩走势图开奖 内蒙古时时奖金制度 幸运五分彩走势图怎么看 pk10八码攻略 三分赛走势图网址 新浪彩票工具今日运势 河北时时现场开奖 票吉林时时走势图 分分彩最聪明的玩法